4-ий Національний конгрес з міжнародною участю «Радіологія в Україні»

 • Дата проведения: Середа, 23 березня 2016
 

 

 

 

АСОЦІАЦІЯ РАДІОЛОГІВ УКРАЇНИ
вул. Дорогожицька,9,
м. Київ, 04112
Тел: (044) 388-42-73
Факс: (044) 483-06-05
e-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
web-site www.aru-ua.org

 

12.10.15

 

ASSOCIATION OF РАДІОЛОҐІСТС OF UKRAINE
Dorogozhickaya str. 9,
Kyiv, 04112
Tel.:380 44 388-42-73
Fax:380 44 483-06-05
e-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
web-site:www.aru-ua.org

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ № 1

про проведення 4-го Національного конгресу з міжнародною участю
«Радіологія в Україні»,
Київ, 23-25 березня 2016 року

 

Конгрес проходитиме у Національній медичній академії післядипломної освіти  (вул. Дорогожицька, 9, 8-ми поверховий корпус, станція метро «Дорогожичі»).

 

Шановні колеги! Запрошуємо взяти участь у роботі конференції рентгенологів, лікарів ультразвукової діагностики, радіологів, медичних фізиків та лікарів інших фахів.

 

Наукова програма конгресу:

  1. Радіологія голови та шиї
  2. Нейрорадіологія
  3. Торакальна радіологія
  4. Кардіорадіологія
  5. Радіологія грудної залози
  6. Абдомінальна радіологія
  7. Урогенітальна радіологія
  8. Скелетно-м’язева радіологія
  9. Педіатрична радіологія
  10. Медична фізика, біомедична інженерія та інформатика
  11. Гарантія якості і радіаційна безпека
  12.  Організація діяльності радіологічної служби
  13. Освіта в радіології

 

Робота конференції буде проходити у вигляді пленарних і секційних засідань, сателітних симпозіумів (лекцій, усних і стендових доповідей), круглих столів.

Робочі мови: українська, російська, англійська.

 

Для участі у Конгресі необхідно до 01 лютого 2016 р. надіслати на електронну адресу оргкомітету Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.t такі тези або оригінальні статті, які будуть опубліковані в журналі «Променева діагностика, променева терапія».  

 

Вимоги до тез: об’єм не більше 2 сторінок без рисунків, таблиць та списка використаних літературних джерел (формат А-4). Шрифт Times New Roman 12, через 1,5 інтервали. Береги: зверху – 2,5 см; справа – 1,0 см; зліва – 2,5 см; знизу – 2,5 см. Заголовок друкують великими літерами; в наступному рядку – ініціали та прізвища авторів; в наступному рядку – назва закладу, місто. Повідомлення (статті) мають бути структуровані: вступ, мета, матеріал та методі, результати досліджень та їх обговорення, висновки. Виправлення в тексті не дозволяються. Загальноприйняті терміни, а також ті, що використовуються в тексті часто, подаються у вигляді абревіатури.

 

Вимоги до друку статей у журналі «Променева діагностика, променева терапія» наведені у 2-му номері журналу за 2015 р. та розміщені на сайті АРУ aru-ua.org (наведення УДК, назв статей та коротких рефератів укр., російською та англ. мовами  обов’язкове!) За достовірність даних та науковий зміст відповідальність несе автор. Оргкомітет залишає за собою право на відбір і редагування надісланих матеріалів.

Назва файлу – за прізвищем першого автора. Якщо подається декілька тез одного автора, файли треба пронумерувати арабськими цифрами (Іванов 1.doc; Іванов 2.doc).

 

Від одного автора не може бути подано більше двох тез або статей!

 

 • Заявку на участь у конгресі (за зразком).
 • Стендові доповіді у форматі електронних постерів.

ВИМОГИДО ОФОРМЛЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСТЕРІВ: Постери повинні бути у стандартному форматі презентацій .ppt, розміром не більше 10 Мб і 15 слайдів за такою структурою: заголовок (назва доповіді, ПІП доповідача, організація, місто, країна) – перший слайд. На наступних – повідомлення про наукову роботу: вступ, мета дослідження, матеріал та методи, результати дослідження, їх обговорення, висновки, за необхідності додати список літератури (не більше 10 джерел).

 

 • Скан-копію квитанції про оплату публікації з розрахунку 50 грн. за сторінку або за електронний постер.

 

Оплату публікацій та реєстраційні внески прохання перераховувати  на розрахунковий рахунок Громадської організації «Всеукраїнська асоціація рентгенологів» з формулюванням «благодійний внесок Іванова І.І. (Київ) на виконання ВАР статутних завдань»:

р / р 26006210326952 в АТ «ПроКредит Банк» в м. Києві

МФО 320984, код ЄДРПОУ 33946415

 

 

Електронна реєстрація учасників Конгресу проводитиметься:

- з 10 січня до 20 березня на сайті aru-ua.org:

                             рання реєстрація – до 01 березня;

                             пізня реєстрація – з 02 до 20 березня;

- 23-25 березня в фойє біля конференц-залів.

 

Реєстраційні внески: 

 

 Учасники  Рання реєстрація  Пізня реєстрація  Реєстрація на формі  Реєстрація на один день
 члени АРУ  300.0 грн.  400.0 грн.  500.0 грн.  200.0 грн.
 інші  400.0 грн.  500.0 грн.  600.0 грн.  300.0 грн.
 інтерни  150.0 грн.  200.0 грн.  250.0 грн.  100.0 грн.

 

Доповідачі від сплати реєстраційного внеску звільняються.

 

Відповідальний секретар оргкомітету:

Коваленко Юрій Миколайович

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Моб. тел.: (050)330-42-73

Тел. (044)483-06-05

Кафедра радіології НМАПО ім. П.Л. Шупика

 

Матеріали на e-mail надсилати з поміткою «на конгрес 2016»

 

 


 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 1

 о проведении 4-го Национального Конгресса с международным участием

«Радиология в Украине»,

Киев, 23-25 марта 2016

 

Конгрес будет проходить в Национальной медицинской академии последипломного образования (ул. Дорогожицкая, 9, 8-ми этажный корпус, станция метро «Дорогожичи»).

 

Уважаемые коллеги! Приглашаем принять участие в работе конференции рентгенологов, врачей ультразвуковой диагностики, радиологов, медицинских физиков и врачей других специальностей.

 

 1. Научная программа конгресса:
 2. Радиология головы и шеи
 3. Нейрорадиология
 4. Торакальная радиология
 5. Кардиорадиология
 6. Радиология молочной железы
 7. Абдоминальная радиология
 8. Урогенитальная радиология
 9. Опорно-мышечная радиология
 10. Педиатрическая радиология
 11. Медицинская физика, биомедицинская инженерия и информатика
 12. Гарантия качества и радиационная безопасность
 13. Организация деятельности радиологической службы
 14. Образование в радиологии

 

Работа конференции будет проходить в виде пленарных и секционных заседаний, сателлитных симпозиумов (лекций, устных и стендовых докладов), круглых столов.

Рабочие языки: украинский, русский, английский.

 

Для участия в Конгрессе необходимо до 1 февраля 2016 прислать на электронный адрес оргкомитета Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.   следующие документы:

 • короткие сообщения или оригинальные статьи, которые будут опубликованы в журнале «Лучевая диагностика, лучевая терапия». Начало приема сообщений - 10 января 2016, окончание - 20 марта 2016.
 • Краткие сообщения: объемом не более 3 страниц, включая список использованных литературных источников (формат А-4). Шрифт Times New Roman 12, через 1,5 интервала. Поля : сверху - 2,5 см; справа - 1,0 см; слева - 2,5 см; снизу - 2,5 см. Заголовок печатают большими буквами; в следующей строке - инициалы и фамилии авторов; в следующей строке - название учреждения, город. Сообщение (статьи) должны быть структурированы : введение, цель, материал и методы, результаты и их обсуждение, выводы. Исправления в тексте не допускаются. Общепринятые термины, а также те, что используются в тексте часто подаются в виде аббревиатуры.

 

Требования к печати статей в журнале «Лучевая диагностика, лучевая терапия» приведены в 4 номере журнала за 2013 (наведение УДК и коротких рефератов укр., русском и англ. языках статьи обязательно!) За достоверность данных и научное содержание ответственность несет автор. Оргкомитет оставляет за собой право на отбор и редактирование присланных материалов.

Название файла - по фамилии первого автора. Если подается несколько тезисов одного автора, файлы нужно пронумеровать арабскими цифрами (Иванов 1.doc; Иванов 2.doc).

 1. Заявку на участие в конгрессе (по образцу).
 2. Стендовые доклады в формате электронных постеров.

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮЭЛЕКТРОННЫХПОСТЕРОВ: Постеры должны быть в стандартном формате презентаций, размером не более 10 Мб и 15 слайдов по следующей структуре: заголовок (название доклада, ФИО докладчика, организация, город, страна) - первый слайд. На последующих - сообщение о научной работе: вступление, цель исследования, материал и методы, результаты исследования, их обсуждение, выводы, при необходимости добавить список литературы (не более 10 источников).

 • Скан-копию квитанции об оплате публикации из расчета 50 грн. за страницу или электронный постер.

 

Оплату публикаций и регистрационные взносы просьба перечислять на расчетный счет общественной организации «Всеукраинская ассоциация рентгенологов» с формулировкой «благотворительный взнос Иванова И.И. (Киев) на выполнение ВАР уставных задач »:

 

р / с 26006210326952 в АО «ПроКредит Банк» в г.. Киеве

МФО 320984, код ЕГРПОУ 33946415

 

Электронная регистрация участников форума будет проводиться:

- С 10 января до 20 марта на сайте aru-ua.org:

                              ранняя регистрация - до 01 марта;

                              поздняя регистрация - с 02 до 20 марта;

- 23-25 марта в фойе возле конференц-зала.

 

Регистрационные взносы: 

 

 Участники  Ранняя регистрация  Поздняя регистрация  Регистрация на форуме  Регистрация на один день
 члены АРУ  300.0 грн.  400.0 грн.  500.0 грн.  200.0 грн.
 другие  400.0 грн.  500.0 грн.  600.0 грн.  300.0 грн.
 интерны  150.0 грн.  200.0 грн.  250.0 грн.  100.0 грн.

 

Докладчики от уплаты регистрационного взноса освобождаются.

 

Ответственный секретарь:

 

Коваленко Юрий Николаевич

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Моб. тел .: (050) 330-42-73

Тел. (044) 483-06-05

Кафедра радиологии НМАПО им. П. Шупика

 

Материалы на e-mail присылать с пометкой «на конгресс 2016»

 

 

INFORMATION MESSAGE number 1

 on holding the National Congress with international participation

"Radiology in Ukraine",

Kiev, 23-25 March 2016

 

The Forum will be held at the National Medical Academy of Postgraduate Education (Dorogozhytska st., 9, 8-storeyed case, metro station "Dorohozhychi").

 

Dear Colleagues, We invite to take part in the conference:   radiologists, the doctor’s ultrasonic diagnosis, radiologists, of medical physicists and doctors of other specialties.

 

The scientific program of the congress:

 1. Head and Neck Radiology
 2. Neuroradiology
 3. Thoracal Radiology
 4. Cardioradiology
 5. Radiology of the breast
 6. Abdominal Radiology
 7. Urogenital Radiology
 8. Muscular-Skeletal Radiology
 9. Pediatric Radiology
 10. Medical Physics, Biomedical Engineering and Informatics
 11. Quality assurance and radiation safety
 12. Organization of radiological service
 13. Education in Radiology

 

The conference will be held in the form of plenary and breakout sessions, satellite symposiums (lectures, oral and poster presentations), round tables.

Working languages : Ukrainian, Russian and English.

 

To participate in the Congress is required before February 01, 2016 to send to the email address of the organizing committee Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. the following documents:

 • short messages or original articles that will be published in the journal "Beam diagnostics, Beam therapy". Start receiving messages - January 10, 2016, the end - March 20, 2016.

 

Brief reports: no more than 3 pages, including a list of used literature sources (A-4). font Times New Roman 12, 1.5 spacing. Margins: from above - 2.5 cm; right - 1.0 cm; left - 2.5 cm; bottom - 2.5 cm. Headline is printed in capital letters; in the next line - initials and surnames of authors; in the next line - name of institution, city. Message (article) should be structured: introduction, aim, material and methods, results and their discussion, conclusions. Corrections in the text are not allowed. Common terms, as well as those that are used in the text often served as an abbreviation.

 

Requirements for printing of articles in the journal "Beam diagnostics, Beam therapy" are given in 4 issue of the journal per 2013 (submitting

UDC and short Referats on the Ukrainian, Russian and English articles must!). For the accuracy the data and the scientific content the author is responsible. The organizing committee reserves the rights to select and edit submitted materials.

File name - on a surname the first author. If you submit several theses of one author, the files need to be numbered in Arabic numerals (Ivanov 1.doc; Ivanov 2.doc).

 • Application for participation in the Congress (modeled).
 • Poster presentations inelectronic posters.

REQUIREMENTS FOR REGISTRATION OF ELECTRONIC POSTERS: Posters must be in a standard format of presentations not larger than 10 MB and 15 slides on the following structure: a header (title, name of the speaker, organization, city, country) - the first slide. At subsequent - a message about the scientific work: introduction, purpose of the study, material and methods, results of the study, discussion, conclusions, if necessary, add a list of references (no more than 10 sources).

 • Scanned copy of the payment receipt for the publications based on the 50 UAH per the page or electronic poster.

 

Payment of the publication and the registration fees please enumerate to the settlement account the public organization "All-Ukrainian Association of Radiographers" with the words "charitable contribution Ivan Ivanov (Kiev) on the implementation of VAR authorized tasks ":

 

P / s 26006210326952 JSC "ProCredit Bank" in Kiev

MFO 320984, code 33946415

 

Electronic registration of participants of the forum will be conducted:

- From January 10 until March 20 on the website aru-ua.org:

Early registration - until March 01;

late registration - from 02 to 20 March;

- March 23-25, in the lobby near the conference room.

 

Registration fees:

 Participants  Early Registration  Late Registration  Registration at a forum  Register for one day
 The members of the ARU  300.0 UAH  400.0 UAH  500.0 UAH  200.0 UAH
 other  400.0 UAH  500.0 UAH  600.0 UAH  300.0 UAH
 interns  150.0 UAH  200.0 UAH  250.0 UAH  100.0 UAH

Speakers from the payment of the registration fee are exempted.

 

Executive Secretary:

Kovalenko Yuri

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Mob. tel.: (050) 330-42-73

Tel. (044) 483-06-05

Department of Radiology NMAPE named. P. Shupyk

 

Materials on the e-mail send with a note "for Congress 2016"