Випуск №1 2015

 ЗМІСТ

С.Ю. Наконечный, В.В. Осауленко, А.П. Мягков, А.С. Семенцов, С.А. Мягков
Эхокардиографические критерии эффективности тромболитической терапии острых тромбозов протезов клапанов сердца

РЕЗЮМЕ. У статті представлені результати ефективного застосування тромболітичної терапії при гострих тромбозах протезів клапанів серця.
Ключеві слова: ехокардиографія, тромбоз, протези клапанів серця

повний текст

_______________________________________________

Острась О.В.
Пренатальна ультразвукова діагностика коарктації аорти

РЕЗЮМЕМета — покращення пренатальної діагностики КоАо шляхом опису нових фетальних предикторів цієї вади. 
Матеріал та методи. Проведене ретроспективне дослідження випадків пренатальної підозри на КоАо з вересня 2012 до вересня 2014 року. Оцінювали діагностичну цінність розміру перешийка дуги аорти, істмо-дуктального  співвідношення, кута між дистальною дугою та перешийком дуги аорти, істмо-дуктальної різниці діастолічних індексів.
Результати. Діагноз КоАо був підтверджений у 46 із 68 (67,6%) пацієнтів із пренатальною підозрою на КоАо, народжених живими. Плоди з підтвердженою КоАо, порівняно з плодами групи контролю, мали достовірно менше сигмальне відхилення розміру перешийка (p<0,0001), менше сигмальне яідхилення істмо-дуктального відношення (p<0,0001), більший кут між дистальною дугою та перешийком (p<0,001) та більшу істмо-дуктальну різницю діастолічних індексів (p<0,0001).
Результат тестування математичної моделі прогнозування неонатальної КоАо: 62 з 68 (91,2%) плодів були віднесені до правильної групи. Чутливість — 93,5%, специфічність — 86,4%, AUC — 0,978 (95% CI, 0,909-0,998). Всі пацієнти групи контролю (90 випадків), дані яких не застосовували в під час створення моделі, були правильно розпізнані як здорові.
Ключові слова: коарктація аорти, пренатальна діагностика, ехокардіографія

повний текст

_______________________________________________

Лімарєв С.В., Крамний І.О., Вороньжев І.О.
Клініко-променеві прояви пневмоцистної пневмонії у віл-інфікованих і хворих на СНІД

РЕЗЮМЕ.У роботі коротко викладені питання епідеміології та клініки пневмоцистної пневмонії у ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД. На підставі вивчення рентгенограм органів грудної клітки в прямій і бічних проекціях 42 хворих віком від 18 до 62 років уточнено ранні ознаки пневмоцистозу легень у ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД, наведена рентгенологічна семіотика та особливості рентгенологічної картини запальних уражень легень та їх ускладнень на різних стадіях патологічного процесу, переважна локалізація і динаміка їх у процесі лікування. Викладено особливості формування і характер порожнинних утворень у легенях, проявів інтерстиціальної, мадіастинальної і міжтканинної емфіземи. На підставі отриманих даних створено угрупування просвітлінь у легенях при пневмоцистній пневмонії.
Ключові слова: променева діагностика, пневмоцистоз, грудна клітка, ВІЛ- інфіковані, хворі на СНІД.

повний текст

______________________________________________________________________

Бортный Н.А., Шармазанова Е.П., Шаповалова В.В.,Рамалданов С.К., Сарнова Я.О.
Возможности применения и выбор лучевых методов в диагностике причин острой патологии органов брюшной полости

РЕЗЮМЕ. У статті розглянуті причини гострого болю в черевній порожнині, а також роль, завдання і вибір методу променевої діагностики при гострих невідкладних станах травної системи.
Ключові слова: променева діагностика, органи черевної порожнини, гострий біль у животі.

повний текст

___________________________________________

Думанський Ю.В., Конькова М.В., Медведєв В.Є.
Сонографічні та діапевтичні принципи ведення пацієнтів з обтураційною жовтяницею

РЕЗЮМЕ.У роботі проведено аналіз діагностики і хірургічного лікування 436 хворих з обтураційною жовтяницею, в яких жовтяниця доброякісного генезу була в 316 (72,48%) пацієнтів, злоякісного ґенезу — в 120 (27,52%). 108 хворим
було виконано мініінвазивні втручання під ультразвуковим контролем: 41 хворому — черезшкірна черезпечінкова мікрохолецистостомія, 23 хворим — черезшкірна черезпечінкова холангіостомія і 44 — пункція і дренування холангітичних абсцесів печінки. На підставі проведених досліджень
визначено показання та протипоказання до проведення черезшкірних черезпечінкових жовчовивідних операцій. Розроблені ультразвукові критерії та принципи мініінвазивних втручань під УЗ-контролем при обтураційній жовтяниці дозволили поліпшити результати лікування та знизити післяопераційну летальність з 12,1 до 5%.
Ключові слова: обтураційна жовтяниця, ультразвукове дослідження, мініінвазивні втручання.

повний текст

_____________________________________________________

Шармазанова Е.П., Панченко Е.В., Кравцова Е.А., Бортный Н.А.
Оценка признаков несостоятельности пищеводных анастомозов по данным рентгенологического исследования

РЕЗЮМЕ. Проанализированы результаты рентгенологического исследования 28 пациентов с несостоятельностью пищеводного анастомоза, находившихся на лечении в ГУ «Институт общей и неотложной хирургии им. В.Т. Зайцева НАМН Украины» в 2013-2014 гг. Выделены прямые и
косвенные рентгенологические признаки несостоятельности пищеводного анастомоза. Установлены особенности косвенных признаков несостоятельности в зависимости от уровня наложения анастомоза пищевода.
Ключевые слова: несостоятельность пищеводного анастомоза, рентгенологическое исследование, прямые и косвенные рентгенологические признаки.

повний текст 

____________________________________________________________

Рижик В.М., Скальський Л.В., Величко Я.І., Карабин І.І., Ширмовська Т.О.
Використання МРТ у діагностиці, класифікації та стадіюванні туберкульозного спондиліту

РЕЗЮМЕ. Стаття висвітлює особливості використання магнітно-резонансної томографії під час діагностики, класифікації та клінічно орієнтованого стадіювання туберкульозного спондиліту. Метод магнітно-резонансної томографії надає достовірну інформацію про стан кісткового мозку хребців, навколишніх м'яких тканин, що дозволяє діагностувати спондиліти на ранніх стадіях. Стадіювання спондиліту спрощує вибір методу лікування і покращує його результати.

повний текст

_________________________________________________________________

Іванкова В.С., Барановська Л.М., Хруленко Т.В., Бакай О.О., Скоморохова Т.В.
Вивчення радіомодифікуючого ефекту препарату фторпіримідинового ряду при сучасній радіотерапії раку шийки матки

РЕЗЮМЕ.В отделении клинической радиоонкологии с блоком брахитерапии Национального института рака проведена сочетанная лучевая терапия (СЛТ) у 111 больных раком шейки матки (РШМ) ІІВ-IIIВ стадий опухолевого процесса. В зависимости от методики СЛТ больные распределены на 2 основные (37 и 35 пациенток) и контрольную (39 больных) группы. В основных группах больным проводили конформную ЛТ и брахитерапию (БТ) источниками высокой активности дозы излучения (HDR). В I основной группе больные во время СЛТ принимали тегафур перорально в радиомодифицирующей дозе 800 мг в сутки. В контрольной группе больным проводили конвенционную дистанционную ЛТ и БТ источниками средней активности дозы излучения (MDR). Использование современной радиотерапии больных РШМ способствует ускорению темпов и увеличению степени регрессии опухолей шейки матки в сравнении со стандартной методикой СЛТ, не приводит к увеличению частоты и выраженности общей и местной токсичности лечения.
Ключевые слова: рак шейки матки, сочетанная лучевая терапия, конформная лучевая терапия, брахитерапия.

повний текст

___________________________________________________________________

Іванкова В.С., Нестеренко Т.М., Храновська Т.М., Барановська Л.М., Хруленко Т.В.
Визначення агресивності пухлини - додатковий метод оцінки ефективності променевої терапії раку шийки матки

РЕЗЮМЕ.Исследование агрессивности опухоли с помощью лазерной ДНК-проточной цитофлуорометрии дает возможность оценить эффективность цитостатической терапии и проводить своевременную ее коррекцию.
В отделении радиационной онкологии Национального института рака разработаны методы химиолучевой терапии (ХЛТ) больных местнораспространенными формами рака шейки матки (МР РШМ). Перед началом
лечения пациенткам проводили комплексное обследование, включая определение индекса ДНК методом лазерной ДНК-проточной цитофлуорометрии по мателучевой терапии были применены цитотоксические
препараты в радиомодифицирующих дозах. Проводилось исследование возможности мониторинга эффективности лечения на субклеточном уровне. Проведено лечение и анализ полученных клинических и инструментальных мониторинговых данных у 87 больных МР РШМ
(69 исследуемых больных и 18 – контрольной группы). Эффективность ХЛТ оценивалась по степени регрессии опухолей, динамике показателей ДНК-статуса клеток шейки матки и выраженности токсических проявлений. Анализ непосредственных результатов метода ХЛТ показал, что динамика ДНК-статуса опухолевых клонов коррелирует с клиническими данными, полученными в ответ на цитотоксическую терапию МР РШМ. Положительный ответ опухолей у больных МР РШМ после полного курса ХЛТ увеличился на 25,0% в сравнении со стандартными методами. Токсические эффекты лечения по количеству и степени выраженности в исследуемой группе больных не отличались от контрольной, не превышали ІІ степени.
Ключевые слова: рак шейки матки, химиолучевая терапия, цитотоксическая терапия.

повний текст

___________________________________________

Грязов А.Б., Івчук В.П.
Гіпофракційна стереотаксична радіохірургія в лікуванні метастатичних пухлин головного мозку

РЕЗЮМЕ. Наведені результати радіохірургічного лікування 20 хворих iз метастазами в головний мозок. Медіана підведеної дози становила 30 Гр (від 21 до 40 Гр) за 3-5 фракцій. 17 (85%) пацієнтів живі на першому році спостереження, 12 (60%) хворих – на другому році і 4 (20%) – на третьому.
Гіпофракційна стереотаксична радіохірургія є ефективним методом лікування хворих із метастазами в головний мозок; збільшення дози при гіпофракційній стереотаксичній хірургії покращує локальний контроль з допустимим рівнем токсичності.
Ключові слова: головний мозок, метастази, радіохірургія, гіпофракційне стереотаксичне лікування.

повний текст 

______________________________________________

Фірсова М.М., Олійніченко О.Г., Капінос Г.В.
Застосування методу ПЕТ/КТ при пухлинах шлунково-кишкового тракту

РЕЗЮМЕ. У статті представлені результати ПЕТ/КТ- діагностики при пухлинах шлунково-кишкового тракту. Було обстежено 237 пацієнтів (47 — рак шлунка, 190 — колоректальний рак) на ПЕТ/КТ-сканерах GE Discovery STE і Philips Gemini TF. Метод показав хорошу інформативність для оцінки пухлинного процесу, диференційної діагнос-тики рубцево-спайкових змін із рецидивами захворю-вання, а також для стадіювання, рестадіювання, моніто-рингу та оцінки ефективності лікувальних заходів.
Ключові слова: рак шлунка, колоректальний рак, ПЕТ/КТ, 18F-ФДГ.

повний текст

________________________________________________________________________________________

Федусенко А.А., Бабкина Т.М., Лещенко Ю.Н., Чеботарева Т.И., Кметюк Я.В., Макарова Ж.Н., Панченко А.В.
Комплексная лучевая диагностика в оценке эффективности радиохирургического лечения новообразований печени

РЕЗЮМЕ. Цель работы — определение места и роли различных лучевых диагностических модальностей (УЗД, МСКТ, МРТ) в оценке эффективности стереотаксической радиохирургии (РХЛ) злокачественных новообразований печени, а также выявлении рецидивов заболевания. Обследовано 65 больных с новообразованиями печени до и после РХЛ. В сомнительных и неоднозначных случаях 11 больным выполнена ПЭТ/КТ. По данным интроскопии определены критерии эффективного лечения и отрицательной динамики патологического процесса.
Выводы. Комплексное лучевое исследование точно определяет локализацию, количество, размеры и природу печеночных очагов. Комплексная УЗД показана всем больным на первичном этапе диагностического процесса (скрининговый метод). УЗД позволяет оценить портальную и артериальную гемодинамику печени. У больных с гиперваскулярными очагами УЗД может применяться в динамике для оценки степени постлучевого патоморфоза опухолей после лечения. Определение места эластографии (SWE) в диагностическом алгоритме больных опухолями печени требует дальнейшего изучения. МСКТ с в/в усилением – метод выбора при подозрении на ГЦР. МСКТ обладает низкой информативностью в отношении поиска возможного рецидива пролеченного очага при установлении радиохирургической метки интранодально. Наивысшими показателями диагностической информативности относительно оценки эффективности РХЛ опухолей печени обладает МРТ с DWI. В сомнительных и неоднозначных случаях целесообразно использование ПЭТ/КТ.
Ключевые слова: ультрасонография, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, рак печени, метастазы в печень, диагностика, радиохирургия.

повний текст

____________________________________________________________________________

Спиженко Н.Ю., Чеботарева Т.И., Шараевский O.A., Танасичук-Гажиева Н.В., Танасичук В.С.
Роль диффузионно-взвешенной МРТ и МСКТ в оценке эффективности радиохирургического лечения рака почки

РЕЗЮМЕ. Комплекс променевих досліджень виконаний у 63 хворих із верифікованим раком нирки 1-2-ї стадії до і через 3 і 6 місяців після проведення стереотаксичної радіо-терапії за допомогою Cybernife 4G. Проведена оцінка ефективності стереотаксичного радіотерапевтичного лікування раку
нирки із використанням дифузійно-зваженої МРТ (ДВ-MРТ), стандартною МРТ і MСКТ з контрастуванням. Задовільний результат радіохірургічного лікування у вигляді часткового регресу пухлини визначений у 40 випадках, стабілізації процесу – в 13, повний локальний контроль досягнутий у
шести хворих. Критеріями ефективного лікування були зменшення розмірів пухлинного вузла і поліпшення показника вимірюваного коефіцієнта дифузії (ACD) за даними ДВ-MРТ. Дифузійно-зважена МРТ є якіс-ним і кількісним методом діагностики променевого некрозу і дозволяє визначити відповідь організму на терапію, що проводиться.
Ключові слова: дифузійно-зважена МРТ, МСКТ, стереотаксична радіотерапія, рак нирки.

повний текст

________________________________________________________

Сафронова О.В., Удатова Т.В., Кметюк Я.В., Мечев Д.С., Вельма І.В.
Алгоритм підготовки та проведення дистанційної променевої терапії у хворих на рак передміхурової залози у всеукраїнському центрі радіохірургії

РЕЗЮМЕ.У статті наведені та детально представлені етапи підготовки та проведення високотехнологічної дистанційної променевої терапії у хворих на рак передміхурової залози у Всеукраїнському центрі радіохірургії КЛ «Феофанія» із застосуванням променевої терапії з модульованою інтенсивністю дози (IMRT): передпроменева топометрична підготовка, контурінг основних структур, індивідуальне планування та лікування хворих під контролем зображення.

повний текст

______________________________________________

Баранник Є.О., Лінська Г.В., Динник О.Б., Марусенко А.І
Артефакти та методологічні помилки зсувнохвильової еластографії

РЕЗЮМЕ.Мета роботи — ідентифікація найбільш частих артефактів УЗ-дослідження в режимі зсувнохвильової еластографії. Проаналізовано 23 літературних джерел, а також 287 протоколів власних еластографічних досліджень. Чинники, що впливають на якість результатів дослідження
методом зсувнохвильової еластографії (ЗХЕ), можна умовно розподілити на три групи: пацієнт-залежні, оператор-залежні та апарат-залежні. Обізнаність щодо їхнього походження разом із володінням практичними навичками еластоскану-вання є запорукою ефективного
використання ЗХЕ. З оператор-залежних чинників, які обумовлені помилками лікаря-дослідника, найчастіше виявляються: рухи датчика, компресія тканин датчиком, недостатній контакт датчика, неадекватний вибір акустичного вікна оператором. Апарат-залежні чинники
режимі ЗХЕ можуть бути пов'язані з неправильними налаштуваннями системи або з особливостями взаємодії УЗ та зсувних хвиль із тканинами. Ці артефакти можна поділити на: власне апаратні артефакти; артефакти, які пов’язані з фізикою УЗ-хвиль; артефакти, які пов’язані з фізикою зсувних хвиль. Електричні шуми, зменшення корисного УЗ-відгуку призводять, як правило, до підвищення значень параметрів жорсткості. Такі артефакти, як реверберація, локальне затухання, акустична тінь, підсилення сигналу відгук, спеклові шуми, що пов’язані з фізикою УЗ-хвиль, можуть суттєво впливати на параметри оцінки жорсткості в режимі ЗХЕ. З артефактів, пов’язаних із фізикою зсувних хвиль, найцкраще описані ті, що виникають унаслідок інтерференції та дифракції зсувних хвиль.
Висновки. Характер ідентифікованих артефактів у режимі ЗХЕ вказує на те, що частина з них не може бути видалена зміною налаштувань сканера. Найбільшу надійність вимірів жорсткості тканин забезпечує таке положення датчика оператором, при якому еластоскануванню
передує отримання В-зображення з максимальною якістю. Артефакти в режимі ЗХЕ потребують володіння знаннями щодо їх своєчасної ідентифікації та інтерпретації, подальшого вивчення умов їх виникнення, навичок їх усунення.
Ключові слова: зсувнохвильова еластографія, ультразвукові хвилі, артефакти, шуми, помилки.

повний текст

___________________________________________________

Дёмина Э.А.
Лучевая диагностика и канцерогенный риск (взгляд радиобиолога)

РЕЗЮМЕ Мета огляду – узагальнення даних літератури та результатів власних радіобіологічних досліджень щодо розвитку радіаційно-асоційованих пухлин унаслідок променевої діагностики. Медичні рентгенологічні дослідження роблять найбільший внесок у над фонове опромінення населення,
значна частина якого підлягає обстеженню з метою діагностики основного захворювання, динамічного спостереження за пацієнтом протягом лікування, пошуку супутніх захворювань, профілактичних обстежень.
Аргументовано із залученням радіобіологічних даних необхідність подальшої розробки більш зважених показань для проведення профілактичних рентгенологічних обстежень населення в умовах радіоекологічної кризи після Чорнобильської аварії з урахуванням вірогідності розвитку радіаційного канцерогенезу. Сформульовані завдання використання біологічної дозиметрії/індикації для променевої діагностики, які актуальні, незважаючи на технічне удосконалення діагностичної апаратури та радіаційного захисту пацієнтів та персоналу.
Ключові слова: рентгенологічні та радіобіологічні дослідження, малі дози, лімфоцити, хромосомні аберації, радіаційний канцерогенез.

повний текст

___________________________________

Стадник Л.Л., Шальопа О.Ю., Носик О.В.
Оптимізація доз опромінення пацієнтів при рентгенографії органів грудної клітки

РЕЗЮМЕ  В Україні у більшості рентгенодіагностичних відділеннях рентгенографія органів грудної клітки виконується за напругою 60-80 кВ та експозицією 20-40 мАс. Мета даного дослідження – оптимізація доз пацієнтів при рентгенографії органів грудної клітки шляхом впровадження «техніки висо-
кої напруги», що дозволяє знизити вхідні поверхневі дози пацієнтів до 4,5 разів без погіршення якості діагностичних зображень.
Ключові слова: рентгенодіагностика, дози пацієнтів, оптимізація.

повний текст

_______________________________________

Стадник Л.Л., Шальопа О.Ю., Носик О.В.
Методичні підходи щодо оцінки доз пацієнтів при флюороскопічних дослідженнях

РЕЗЮМЕ  У роботі представлені результати оцінки дозових навантажень пацієнтів для 3 основних видів флюороскопічних процедур (органів грудної клітки, шлунково-кишкового тракту, іригоскопії). Зіставлення доз пацієнтів, оцінених прямим і непрямим методами, показало високий ступінь кореляції результатів: R = 0,81− 1,0. Впровадження непрямого методу дозиметрії може бути використано для проведення досліджень щодо вивчення дозових навантажень пацієнтів при флюороскопічних дослідженнях на різних типах рентгенівських апаратів і подальшого встановлення діагностичних рекомендованих рівнів.
Ключові слова: флюороскопія, добуток доза-площа, діагностичні рекомендовані рівні.

повний текст