Випуск №1 2016

ЗМІСТ

Гарматіна О.Ю., Робак О.П.
МСКТ-перфузія та МСКТ-ангіографія при хірургічному лікуванні судинної патології головного мозку
РЕЗЮМЕ. Метою дослідження було визначити можливості МСКТ-ангіографії (МСКТАГ) і МСКТ-перфузії (МСКТП) — малоінвазивних методів променевої діагностики, в оцінці стану судинної системи та показників перфузії перенхіми головного мозку при патології церебральних судин. Проаналізовано результати МСКТАГ і МСКТП до і після оперативного втручання на церебральних судинах у 82 пацієнтів. Представлені результати МСКТАГ і МСКТП при деяких захворюваннях судин головного мозку, які супроводжувалися неврологічним дефіцитом. Показана висока інформативність МСКТАГ- і МСКТП- досліджень при цереброваскулярній патології, результати яких враховуються у виборі тактики хірургічного лікування, оцінці ефективності проведеного оперативного втручання на судинах, а також для клінічного прогнозу.
Ключові слова: МСКТ-перфузія, МСКТ-ангіографія, цереброваскулярна патологія, хірургічне лікування.

повний текст

_________________________________________________

Орищин Н.Д., Іванів Ю.А., Паламарчук Ю.О.
Використання магнітно-резонансної візуалізації серця для передбачення відновлення функції сегментів міокарда у пацієнтів з ішемічною кардіоміопатією
РЕЗЮМЕ. У статті висвітлено застосування магнітно-резонансної візуалізації серця для діагностики життєздатності сегментів міокарда у пацієнтів з ішемічною кардіоміопатією. Для виявлення фіброзних змін у міокарді використовували МРВ серця з відтермінованим контрастуванням . Можливість функціонального відновлення сегментів міокарда обернено пропорційна до ступеня накопичення контрасту у сегментах. 
Ключові слова: МРВ серця, ішемічна кардіоміопатія, життєздатність міокарда.

повний текст

____________________________________________________________

Мягков А.П., Рудик Н.В., Мягков C.А., Семенцов А.С., Наконечный С.Ю.
Компьютерно-томографическая ангипульмонография в диагностике хронической тромбоэмболической легочной гипертензии
Резюме. С целью совершенствования диагностики хронической тромбоэмболической легочной гипертензии с помощью компьютерно-томографической ангиопульмонографии обследовано 36 больных. В процессе лечения повторная КТАПГ была выполнена всем больным. Определены прямые признаки ХТЛГ. Показана значимость КТАПГ в изучении данной патологии. Все признаки, определяемые при КТАПГ, дают возможность оценить степень тяжести поражения и определить критерии операбельности данной категории больных.
Ключевые слова: легочная гипертензия, хроническая тромбоэмболия легочной артерии, компьютерно-томографическая ангиопульмонография.

повний текст

______________________________________________________________

Османов Р. Р.
Качество жизни, связанное со здоровьем, в процессе миниинвазивного ультразвук-контролируемого лечения пациентов с варикозной болезнью нижних конечностей
РЕЗЮМЕ.
Работа выполнена с целью изучения динамики качества жизни, связанного со здоровьем, у пациентов до и в процессе ультразвук-контролируемого миниинвазивного лечения варикозной болезни нижних конечностей – пенной склеротерапии и эндовенозной лазерной абляции. Оценку производили по нозоспецифической шкале CIVIQ2 до вмешательства, через 1, 3 и 12 месяцев. Установлено, что наличие варикозной болезни нижних конечностей вызывает ограничение качества жизни, степень которого прямо коррелирует (p<0,01) с тяжестью клинических проявлений. В течение первого месяца после лечебных вмешательств отмечено повышение показателей ограничения КЖЗ по болевой, физической и социальной шкалам и снижение по психологической шкале; в течение 3-12 месяцев после вмешательства эхографически определяется нормализация показателей до популяционных значений, достоверно более ранняя при эндовенозной лазерной абляции.
Ключевые слова: варикозная болезнь нижних конечностей, ультразвуковой контроль, качество жизни, пенная склеротерапия, эндовенозная лазерная абляция.

повний текст

______________________________________

Головко Т.С., Халатурник І.Б., Кучер А.Р. 
Можливості ультрасонографії в оцінці контузійних ушкоджень легені при закритій травмі органів грудної клітки
Резюме. У роботі проаналізовано результати обстеження пацієнтів із закритою травмою органів грудної клітки різного ступеня важкості. Розроблено ехо-ознаки ушкодження легені та стану плевральних порожнин при динамічному спостереженні у пацієнтів з контузією легені. Отримані результати свідчать, що контузійні ушкодження легені часто проявляються запізнілою клінічною симптоматикою та рентгенологічною картиною, що потребує динамічного спостереження за пацієнтами.
Ключові слова: контузія легені, закрита травма грудної клітки, гемоторакс, ультрасонографія.

повний текст

______________________________________

Якименко В.В., Мягков А.П.
Состояние ренального кровотока у пациентов с сохраненной функцией трансплантата в позднем послеоперационном периоде с использованием ультразвукового и допплерографического методов исследования
РЕЗЮМЕ. Целью исследования была оценка допплерографических показателей кровотока по сосудам почечного трансплантата у пациентов с сохраненной депурационной функцией в отдаленные сроки после трансплантации почки (ТП). Состояние почечной гемодинамики изучали в горизонтальном положении больного на аппарате Toshiba Xario (Япония) с применением цветового допплеровского картирования и импульсной волновой допплерографии конвексным датчиком традиционным способом. Результаты исследования обработаны с применением статистического пакета лицензионной программы STATISTICA® for Windows 7.0 (StatSoftInc.), а также SPSS 17.0, Microsoft Excel 2010. 
Проведенный сравнительный анализ посредством комплексного ультразвукового исследования (серошкальное исследование с применением цветового и спектрального допплеровского сканирования) показателей кровотока не дал существенных отличий у пациентов с родственной ТП и трупной ТП в поздний послеоперационный период, кроме отдельных изменений PI междолевых почечных артерий. Установление допплерографических показателей для трансплантата с сохраненной депурационной функцией открывает широкие возможности в неинвазивной оценке изменений, выявлении развивающихся осложнений, а также улучшении выживаемости трансплантата. 
Ключевые слова: допплерография, ренальный кровоток, трансплантат.

повний текст 

____________________________________________________

Сафонова И.Н.
Возможности антенатальных эхографических мониторингов сенсибилизированной беременности в неинвазивной диагностике гемолитической болезни плода и определении степени перинатального риска
РЕЗЮМЕ
. Цель. Изучение возможностей эхографических мониторингов в неинвазивной диагностике гемолитической болезни плода (ГБП) при сенсибилизированной беременности. 
Материал и методы. Проспективное когортное обсервационное одноцентровое исследование. Эхографически обследованы 128 женщин (130 плодов) с сенсибилизированной беременностью и изучены их постнатальные результаты.
Результаты. Выявлены эхографические признаки, имевшие высокую степень ассоциации с анемической и отечной формами ГБП. При желтушной форме ГБП специфичные эхографические симптомы отсутствовали.
Выводы. Чувствительность эхографии в диагностике ГБП составила 74%, специфичность — 78%, точность — 74,6%. 
Ключевые слова: беременность, ультравуковое исследование, гемолитическая болезнь плода.

повний текст

_____________________________________

Шимон В.М., Шармазанова О.П., Агій В.І.
Математичне моделювання напружено-деформованого стану зв'язок надп’ятково-гомілкового суглоба
РЕЗЮМЕ. У статті наведено вивчення напружено-деформованого стану зв'язок надп’ятково-гомілкового суглоба в результаті дослідження його тривимірної комп'ютерної моделі, побудовані за допомогою методу кінцевих елементів.
Встановлено, що максимальні показники еквівалентних напружень розташовані в зонах з'єднання зв'язок з кістками надп’ятково-гомілкового суглоба, однак на малогомілковій кістці рівень цього показника був вірогідно вищий.
Ключові слова: зв’язки надп’ятково-гомілкового суглоба, математичне моделювання, напружено-деформований стан.

повний текст

______________________________________________

Нестуля К.І.
Променева діагностика переломів нижньої щелепи
РЕЗЮМЕ.
Проблема травматизму щелепно-лицевої ділянки (ЩЛД) залишається однією з найактуальніших проблем у хірургічній стоматології. В огляді подано частоту та локалізацію переломів нижньої щелепи залежно від віку. Визначено, що адекватне своєчасне обстеження хворих сприятиме складанню прогнозу перебігу репаративних процесів травмованих кісткових структур, вибору індивідуальних схем лікування пацієнтів, запобіганню небажаним ускладненням.
Незважаючи на постійне вдосконалення методів комплексного лікування переломів нижньої щелепи та їх впровадження в клінічну практику, частота гнійно-запальних ускладнень залишається високою і коливається, за даними різних авторів, від 9 до 41%. У більшості випадків діагностику ушкоджень нижньої щелепи починають із традиційної рентгенографії. У статті наведено можливості й інших променевих методів, висвітлена роль конусно-променевої томографії.
Ключові слова: перелом, нижня щелепа, променева діагностика.

повний текст 

______________________________________________________

Шармазанова О.П., Моселиани Х., Мирончук Л.В., Оборина Н.О.
Ускладнення діафізарних переломів кісток гомілки за рентгенологічними даними
РЕЗЮМЕ. У статті наведено аналіз рентгенограм у стандартних проекціях при динамічному спостереженні 149 пацієнтів із діафізарними переломами кісток гомілки віком від 18 до 76 років для вивчення частоти виникнення ускладнень. Пацієнти були розділені за віком: 1-а група – 20-35 років, 2-а група – від 36 до 50 років, 3-я група – від 51 до 65 років і 4-а група – старше за 65 років.
Результати дослідження. Повне зрощення переломів у задовільному положенні в строки до 4 місяців визначено лише у 24,2% випадків, до 6 місяців – у 29,5%, до 8 місяців – ще у 18,8%. Ускладнення встановлено у 27,5% пацієнтів. Із них вірогідно частіше спостерігалось повільне зрощення переломів – 48,8%; формування несправжнього суглоба великогомілкової кістки — 22,0%; розвиток посттравматичного остеомієліту – 14,6%; зрощені переломи з неусуненим зміщенням і наявність посттравматичного дефекту — по 7,3%. Наявність декількох ускладнень відзначено у 14 (34,5%) пацієнтів.
Таким чином, лише у 53,7% пацієнтів діафізарні переломи кісток гомілки зростаються протягом 6 місяців лікування. Ускладнення вірогідно частіше розвивались у людей старших за 50 років, питома вага їх збільшувалась з віком.
Ключові слова: перелом, кістки гомілки, ускладнення, рентгенограми.

повний текст

_____________________________________________________

Іванкова В.С., Нестеренко Т.М., Барановська Л.М., Хруленко Т.В.
Лiкування і профілактика променевих ускладнень при радіотерапії раку шийки матки
Резюме. Застосування сучасних технологій топометричної підготовки, індивідуального комп'ютерного планування та коректного відтворення запланованого курсу поєднаної променевої терапії сприяє зменшенню ранніх променевих реакцій і є профілактикою пізніх ускладнень. Динамічний моніторинг, медикаментозна профілактика і своєчасна корекція лікувальних програм сприяє тому, що проведення хіміопроменевої терапії у хворих на місцевопоширений рак шийки матки не призводить до збільшення токсичних променевих реакцій і прояву ускладнень з боку критичних органів і тканин. Проведена хіміопроменева терапія 298 хворим на місцевопоширений рак шийки матки IIB — IIIB стадією пухлинного процесу (T2b-3bN0-1M0) за розробленими методами комплексної консервативної терапії з урахуванням індивідуального планування курсу променевої терапії за критерієм неперевищення рівня толерантності нормальних тканин. Була також оцінена вираженість загальних і місцевих хіміопроменевих реакцій з боку «критичних» органів і систем. Представлені в статті дані свідчать, що застосування цитостатичних препаратів у радіомодифікуючих дозах у процесі поєднаної променевої терапії за розробленими нами технологіями не призводить до збільшення кількості і ступеня вираженості токсичних проявів вище II ступеня. Місцеве застосування препаратів гіалуронової кислоти є ефективною і безпечною терапією для профілактики і лікування радіаційно-індукованих циститів.
Ключові слова: рак шийки матки, радіотерапія, критичні органи і тканини, променеві реакції та ускладнення.

повний текст

____________________________________________________

Сафронова О.В., Т.В. Удатова, Кметюк  Я.В., Мечев Д.С., Говоруха Т.М.
Оцінка дозового навантаження на органи малого таза при застосуванні сучасних методик дистанційної променевої терапії при променевому лікуванні раку передміхурової залози
РЕЗЮМЕ. У статті оцінено дозове навантаження на сечовий міхур та пряму кишку із застосуванням сучасних методик дистанційної променевої терапії – 3D-конформної променевої терапії та променевої терапії з модульованою інтенсивністю дози (IMRT) з використанням класичного та середнього режиму фракціонування. За результатами дослідження, при застосуванні 3D – конформної променевої терапії дозове навантаження на критичні органи малого таза більше в середньому на 11,0 Гр на сечовий міхур та на 9,0 Гр — на пряму кишку. Аналіз доз на критичні органи доводить, що при застосуванні середнього режиму фракціонування при невеликих розмірах передміхурової залози значення дозового навантаженні є зіставним із класичним режимом фракціонування.
Ключовы слова: 3D-конформна променева терапія, променева терапія з модуляцією інтенсивності дози, IMRT, рак передміхурової залози, дозове навантаження, толерантні дози.

повний текст

____________________________________________________

Фірсова М.М., Полякова Н.І., Кащенко О.В.
Ефективність препарату самарій-153 при множинній кістковій дисемінації у хворих на рак молочної залози та рак простати
РЕЗЮМЕ.
У статті проаналізовано результати лікування множинних метастазів у кістки методом Sm-153 радіонуклідної терапії у 18 чоловіків, хворих на рак простати, та 16 жінок з раком молочної залози. Проведена оцінка протибольової ефективності, а також вираженості мієлосупресії шляхом визначення рівнів лейкоцитів та тромбоцитів до, а також через один та три місяці після радіонуклідного лікування. Встановлено, що протибольова ефективність самарій-терапії не має суттєвих відмінностей у чоловіків та жінок. Гематологічна токсичність більше виражена у жінок, але зміни є легкими та помірними.
Ключові слова: рак молочної залози, рак простати, Sm-153, мієлосупресія.

повний текст

_____________________________________________________

Мазур А.Г., Ткаченко М.Н., Миронова Е.В., Андриенко М.И.
Cцинтиграфия верхних отделов желудочно-кишечного тракта как альтернативный метод диагностики диспепсии
РЕЗЮМЕ.
Гастросцинтиграфией у 112 пациентов (60 мужчин и 52 женщин) в возрасте 14-64 лет при разной патологии верхних отделов желудочно-кишечного тракта была выявлена диспепсия у 92,9% обследованных. Наибольшее количество при язвенной болезни (96,2%), гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (91,3%), функциональной диспепсии (78,6%), хроническом гастрите (66,7%) и хроническом холецистите (45,5%). Повышение моторно-эвакуаторной функции желудка отмечалась у 39,3% пациентов, замедление − у 33%. Гастроэзофагеальный рефлюкс установлен у 79,5% пациентов, дуодено-гастральный − у 42,8%. Таким образом, сцинтиграфия желудка информативна в выявлении его диспепсии. Легкость выполнения, неинвазивность, точные количественные показатели и небольшая лучевая нагрузка позволяет заменить ею рентгенологическое исследование верхних отделов желудочно-кишечного тракта.
Ключевые слова: гастросцинтиграфия, желудочно-кишечный тракт, диспепсия, моторно-эвакуаторная функция, гастроэзофагеальный рефлюкс, дуодено-гастральный рефлюкс.

повний текст