Випуск №3-4 2016

ЗМІСТ 

Ганул А.В.,  Бабiй Я.С.,  Захаричев В.Д.
Скринінг раку легені з використанням низькодозової комп`ютерної томографiї
РЕЗЮМЕ. Наведено огляд можливостей скринінгу раку легені за матеріалами сучасних досліджень. Єдиною визнаною методикою скринінгу раку легені на цей час є низькодозова комп'ютерна томографія, застосування якої дозволяє поліпшити виживаність на 20%.
Детально висвітлені раціональні підходи до вибудови алгоритмів скринінгу раку легені — від розкриття понять "чинник ризику" та "ступінь ризику" та визначення результатів базової НДКТ до рекомендацій вибору тактики спостереження або лікування пацієнтів із виявленою патологією.
Ключові слова: рак легені, скринінг, низькодозова комп'ютерна томографія.

повний текст

________________________________

Мечев Д.С., Щербіна О.В., Макеєв С.С.
Радіонуклідно-медикаментозна терапія хворих на гормонозалежні пухлини з множинними метастазами в скелет
РЕЗЮМЕ. Розглянуто радіонуклідну та медикаментозну терапію множинних метастазів у скелет у хворих на рак щитовподібної, молочної, передміхурової залоз. Описано характеристики радіофармпрепаратів. Наведено запропоновані схеми лікування множинних метастазів у скелет.
Ключові слова: рак щитоподібної залози, рак молочної залози, рак передміхурової залози, метастази в скелет, радіонуклідна терапія, радіофармпрепарати.

повний текст

________________________________

Трофимов А.В.
Контроль воспроизводимости планируемого объема облучения рака предстательной железы
Резюме. При лучевой терапии больных раком предстательной железы может возникать повышенная лучевая нагрузка на окружающие критические органы и ткани вследствие ее смещения в малом тазу, которое происходит из-за изменения объема мочевого пузыря. Для улучшения качества лечения предлагается определять смещение путем ультразвукового исследования перед каждым сеансом лучевой терапии с последующей коррекцией положения изоцентра объема облучения.
Ключевые слова: лучевая терапия, рак предстательной железы, объем облучения, смещение предстательной железы, объем мочевого пузыря.

повний текст

_______________________________

Васильєв Л.Л.
Корекція планованого об’єму мішені з урахуванням руху пухлини під час актів дихання
РЕЗЮМЕ. Під час проведення топометричної підготовки до радіотерапії̈ хворих на рак легенів дуже важливо враховувати зсув пухлини, пов’язаний із дихальними рухами, для зниження додаткового променевого навантаження на здорові тканини. За відсутності спеціального технічного оснащення для визначення рухливості мішені, пов’язаної з дихальним актом, пропонується метод рентгеноскопії̈, що дозволяє досить точно зареєструвати амплітуду зсуву об’єкта і скласти адекватний план опромінення. Метою даної роботи є оцінка можливості застосування рентгеноскопії для врахування амплітуди руху пухлини в дихальному акті та формування планованого об’єму мішені під час планування опромінення. Дане дослідження показало важливу роль урахування зміщення пухлини під час дихання у створенні індивідуалізованого плану лікування в пацієнтів із периферичними пухлинами легень. Оцінка зміщення об’єму під час дихання на звичайному рентгенапараті з функцією рентгеноскопії показала достатню точність реєстрації, що дає незаперечну перевагу перед іншими високовартісними методами.
Ключові слова: променева терапія, пухлина легені, топометрична підготовка, вибір об’ємів опромінення.

повний текст

______________________________

Васильев Л.Л., Старенький В.П.
Определение ежедневной ошибки укладки при предлучевой подготовке у пациентов с опухолями легких с помощью рентгенографии
РЕЗЮМЕ.
В работе было проведено исследование ошибок укладки при сопоставлении рентгенограмм с референсными изображениями по костным ориентирам, таким как позвоночный столб, грудина, ребра и бифуркация трахеи. Также проведен поиск лучших ориентиров для минимизации ошибок при укладке пациента и с целью уменьшения лучевой нагрузки на критические органы. В результате проведенного исследования было определено, что лучшим вариантом для снимков, сделанных в ортогональной проекции, является наличие таких ориентиров, как позвоночный столб, грудина и бифуркация трахеи. Грудина и ребра необходимы для минимизации остаточной ошибки положения при методике получения тангенциальных изображений полей облучения, чтобы минимизировать края для укладки, необходимые для снижения лучевой нагрузки на органы риска.
Ключевые слова: лучевая терапия, рак легких, топометрическая подготовка, костные ориентиры.

повний текст

________________________________

Дронов О.І., Земсков С.В., Грязов А.Б., Андрійченко О.Г., Мацієвський Т.Є., Земскова О.В.
Роль стереотаксичної радіотерапії в комплексному паліативному лікуванні хворих на рак підшлункової залози
Резюме. Мета: проаналізувати ефективність стереотаксичної радіотерапії (СРТ) на лінійному прискорювачі (LINAC) в забезпеченні локального контролю (ЛК) в комплексному паліативному лікуванні хворих на локально поширені форми раку підшлункової залози (ЛПФ РПЗ). 
Матеріали та методи. Основна група дослідження складалась із 12 хворих, що отримували СРТ після 2-3 циклів хіміотерапії (ХТ), за умов відсутності метастазування. Контрольну групу сформували 14 хворих на ЛПФ РПЗ, які не прогресували після як мінімум 2 циклів ХТ. СРТ проводилась на лінійному прискорювачі Trilogy (Varian, США) з енергією гальмівного випромінювання 6 МеВ. Дозовий режим фракціонування РОД 3 Гр, СОД 36 Гр.
Результати. Медіана часу до настання прогресування становила 10 і 16 місяців для контрольної та основної груп відповідно. Рівень ЛК для основної та контрольної груп через 1 рік спостереження становив 83,3% (10 із 12 хворих) та 21,4% (3 з 14 хворих). Безпрогресуюча виживаність в основній групі значно перевищує виживаність у контролі (р=0,007). 
Висновки. Встановлено, що СРТ у комплексній паліативній терапії хворих на РПЗ дозволяє підвищити рівень локального контролю (на 61,9%) та безпрогресивної виживаності (р=0,007). Запропонований дозовий режим фракціонування (РОД 3 Гр, СОД 36 Гр) є малотоксичним, короткочасним (12 фракцій опромінення) і не впливає на можливість проведення адекватного системного лікування (повнодозової хіміотерапії).
Ключові слова: рак підшлункової залози, стереотаксична радіотерапія, комплексне паліативне лікування.

повний текст

__________________________________

Робак К.О., Чувашова О.Ю.
Стандартизована оцінка якісних та кількісних характеристик МР-трактографії кортико-спінального тракту за допомогою дифузійної магнітно-резонансної томографії
Резюме.
Мета. Визначити якісні та кількісні характеристики кортико-спінального тракту в нормі у неврологічно здорових осіб за допомогою МР-трактографії та дифузійно-тензорної томографії.
Матеріали та методи. МРТ-дослідження з побудовою МР-трактограм проводилося 34 здоровим особам. Загальна кількість змодельованих КСТ – 68. Дослідження проводилося на томографі Philips Intera 1,5 T (Філіпс, Нідерланди). Середній вік хворих ̶ 30 років, вікові межі – від 9 до 66 років.
Результати. Нами визначені можливі варіанти початку КСТ, особливості формування його основного пучка та хід тракту від рухової кори до внутрішньої капсули. Були вивчені кількісні параметри реконструйованих КСТ із визначенням діапазонів норми для кількісних показників дифузії ФА та ВКД.
Висновки. Стан тракту, який може бути оцінений із використанням діапазонів норми для кількісних параметрів, та особливості формування його основного пучка слід враховувати на етапі передопераційному планування та під час вибору підходу хірургічного втручання у пацієнтів із внутрішньомозковими пухлинами.
Ключові слова: дифузійна магнітно-резонансна томографія, дифузійно-тензорна томографія, МР-трактографія, кортико-спінальний тракт.

повний текст

__________________________________

Гарматіна О.Ю., Робак О.П., Мороз В.В.
Значення перфузійних показників головного мозку на передопераційному етапі хірургічної корекції при стенозах брахіоцефальних артерій
РЕЗЮМЕ.
Мета дослідження полягала в оцінці змін показників церебральної гемодинаміки за допомогою перфузійної мультиспіральної комп'ютерної томографії (ПМСКТ) при стено-оклюзивній патології внутрішньої сонної артерії (ВСА). Результати показників ПМСКТ проаналізовано в передопераційному періоді у 32 пацієнтів зі стенозом ВСА (>50%). Встановлено статистично вірогідне підвищення CBV, МТТ та ТТР, зниження CBF на боці стенозу/оклюзії ВСА (>70%). ПМСКТ дозволяє виявляти гемодинамічно значущу патологію ВСА на доопераційному етапі. Описані зміни перфузійних показників можуть бути підставою до проведення ангіохірургічної корекції.
Ключові слова: нейрорадіологія, перфузійна комп’ютерна томографія, стеноз/оклюзія внутрішньої сонної артерії.

повний текст

_________________________________

Недзвецкая О.В., Кузьмина-де-Гутарра О.В., Шармазанова Е.П., Костюковская А.Е.
Офтальмологические проявления синдрома «пустого» турецкого седла
Резюме. Целью исследования было изучение офтальмологических симптомов у пациентов с синдромом первичного «пустого» турецкого седла. Для этого был обследован 21 пациент с наличием офтальмонологических жалоб без признаков первичных глазных заболеваний. При МРТ у этих пациентов установлен синдромом «пустого» турецкого седла. В 85,7% случаев у пациентов выявлены зрительные расстройства, которые имитировали симптомы глаукомы, нейрооптикопатий, заболеваний сетчатой оболочки глаза.
Ключевые слова: «пустое» турецкое седло, офтальмологические симптомы.

повний текст

________________________________

Мягков А.П., Рудик Н.В., Мягков C.А., Семенцов А.С., Наконечный С.Ю.
Эффективность тромболитической терапии на основании учета поражения артериального русла легких при ТЭЛА с помощью КТ АПГ
Резюме. С целью совершенствования способа расчета объема поражения артериального русла легких с помощью компьютерно-томографической ангиопульмонографии обследовано 36 больных при среднем возрасте 62 года. КТ АПГ проводилась по стандартной методике. Повторная КТ АПГ была выполнена всем 36 (100%) больным. Расчет объема поражения артериального русла (ОПАР) легких с помощью КТ АПГ проводился на основании предложенного нами способа. Общий ОПАР по всем больным составил 59%, а после лечения он уменьшился до 20% (в 3 раза). При анализе ОПАР установлено, что при ТЭЛА III ст. этот показатель составляет 68%, II ст. — 51% и I ст. — 39%. Средняя величина ОПАР была также большая у больных с дисфункцией правого желудочка, которая составила 69%. При корреляционном анализе доказана связь между ОПАР и индексом желудочков сердца (r=0,609, p<0,001), а также признаками легочной гипертензии: диаметром легочного ствола (r=0,63, p<0,001), соотношением диаметров аорты до легочного ствола (r=0,53, p<0,001), а также толщиной миокарда правого желудочка (r=0,51, p<0,005). Проанализированные показатели могут служить в качестве независимых предикторов тяжести и смертности этой категории больных с ТЭЛА.
Ключевые слова: тромбоэмболия легочной артерии, компьютерно-томографическая ангиопульмонография, ангиографический индекс.

повний текст

_______________________________

Кебкало А.Б., Гордовський В.А., Рейті А.О
Застосування мініінвазивних ендоскопічних дренуючих втручань під контролем ультрасонографії у хворих на гострий некротичний панкреатит
Резюме. Гострий панкреатит посідає третє місце в невідкладній хірургії черевної порожнини за частотою виникнення та перше місце за летальністю при важких формах. Метою дослідження є аналіз ефективності мініінвазивних втручань із застосуванням ендоскопічної ультрасонографії в лікуванні хворих на некротичний панкреатит. Проаналізовані результати лікування 124 хворих на некротичний панкреатит. Використовува-лися традиційні та мініінвазивні ендоскопічні втручання під контролем ультрасонографії. Застосування міні-івазивних ендоскопічних дренуючих втручань під контролем ультрасонографії дозволяє у 26,1% випадків уникнути необхідності відкритого оперативного лікування у хворих на некротичний панкреатит, скоротити тривалість лікування у 2 рази, зменшити кількість післяопераційних ускладнень у 3 рази, знизити летальність у 5,5 разів. 
Ключові слова: некротичний панкреатит, ендоскопічна ультрасонографія, мініінвазивні втручання, лікування.

повний текст 

_________________________________

Дынник О.Б., Федусенко А.А., Кобыляк Н.Н., Линская А.В.
6 измерений ультразвуковой диагностики диффузных заболеваний печени, или мультипараметрический ультразвук
Резюме. При проведении УЗД достоверная структурная оценка печени и адекватное понимание ее диффузных заболеваний (ДЗП) требуют мультипараметрического подхода. 
Цель работы. Изучить возможность использования одномоментно у одного пациента комплекса УЗ-технологий на принципах мп-УЗД хронических диффузных заболеваний печени (ХДЗП). 
Материалы и методы исследования. Обследовано 2352 пациента с хроническими диффузными заболеваниями печени (ХДЗП). Оценены анамнез, лабораторные тесты. Выполнена мультипараметрическая УЗД (мп-УЗД; В-режим, доплерография (-метрия), компрессионная и сдвиговолновая эластография (-метрия), стеатография (-метрия), реализованные в одном УЗ-сканере). 
Результаты исследования. Результаты мп-УЗД в В-режиме, цветовых доплеровских режимах оценены согласно общепринятым стандартам. Результаты эластографии и стеатографии регистрированы и проанализированы по шкалам METAVIR и NAS согласно рекомендациям EASL. На основе принципа мультипараметричности разобраны, логически выстроены и аргументированы методологические подходы и алгоритм выполнения современных УЗ-технологий в одном исследовании для объективизации ХДЗП. Выводы. Мп-УЗД – мощный инструмент всесторонней оценки ДЗП в повседневной диагностической практике, являясь методом первой линии с последующим переходом к обоснованной мультимодальной диагностике, оптимизируя по затратам времени и финансов маршрут пациента.
Ключевые слова: мультипараметрическая УЗД, эластография, доплерография, стеатометрия, диффузные заболевания печени.

повний текст

____________________________________

Козаренко Т.М., Журавльова Ю. Б.
Особливості ниркової гемодинаміки за даними ультразвукового дуплексного дослідження у пацієнтів різного віку з інсулінорезистентністю
Резюме. Мета роботи — оцінка ниркового кровотоку в людей середнього та похилого віку з лабораторно підтвердженою інсулінорезистентністю методом ультразвукової доплерометрії.
Матеріал і методи. Обстежено 56 осіб, із них 9 практично здорових людей середнього віку (40-59 років), 
26 практично здорових людей похилого віку (60-74 років), 6 людей середнього та 15 похилого віку з ІР (HOMA-IR≥2,77). При проведенні стандартного глюкозо-толерантного тесту визначали концентрацію глюкози (глюкозооксидазним методом) та інсуліну (імуноферментним методом із використанням стандартних наборів компанії "DRG", Німеччина) в плазмі крові. Також розраховували індекс інсулінорезистентності (HOMA-IR). На апараті Aplio 400 (Toshiba, Японія) з використанням низькочастотного конвексного датчика з центральною частотою 3,75 МГц і мультичастотами від 1,8 до 6 МГц із застосуванням режимів кольорового доплерівського картування (КДК) та імпульсно-хвильової спектральної доплерографії вивчали нирковий кровотік. Була оцінена максимальна систолічна швидкість кровотоку (Vmax), індекс резистентності (RI) та індекс пульсації (РI) в магістральних ниркових артеріях обох нирок та в інтраренальних (міжчасткових) артеріях верхнього, середнього та нижнього сегментах нирок з обох боків. 
Результати та обговорення. При ІР усередньому віці відзначалось вірогідне зниження максимальної систолічної швидкості кровотоку в міждольових артеріях правої нирки у верхньому (К 32,66±1,62 см/с, ІР 25,58±2,5 см/с, р=0,02), середньому (К 33,44±2,83 см/с; ІР 25,58±2,28 см/с; р=0,03) і нижньому (К 33,16±2,25 см/с; ІР 25,44±2,5 см/с; р=0,02) сегментах, зліва визначалось зниження максимальної швидкості кровотоку в міжчастковій артерії верхнього полюса нирки (К 33,88±1,77 см/с; ІР 25,76±1,09 см/с; р=0,001). Водночас в середньому і нижньому сегментах виявлена лише тенденція до зниження максимальної швидкості кровотоку. У літньому віці під час оцінювання гемодинамічних показників внутрішньониркового кровотоку на рівні міжчасткових артерій виявлено вірогідне підвищення максимальної швидкості кровотоку у верхньому (К 30,05±1,4 см/с; ІР 33,6±1,43 см/с; р=0,04), середньому (К 30,49±1,21 см/с; ІР 34,15±1,77 см/с; р=0,05) і нижньому (К 30,16±1,12 см/с; ІР 34,35±1,43 см/с; р=0,015) сегментах правої нирки і у верхньому (К 30,07±1,48 см/с; ІР 35,42±1,72 см/с; р=0,016), середньому (К 30,26±1,15 см/с; ІР 34,7±1,75 см/с; р=0,02) і нижньому (К 29,55±1,56 см/с; ІР 34,38±1,87 см/с;  р=0,03) сегментах лівої нирки при ІР.
Висновки. Отже, застосування УЗД із використанням доплерівських методик дозволяє виявити вікові особливості змін ниркового кровотоку при ранньому порушенні вуглеводного обміну. У середньому віці відмічається нерівномірне зниження швидкості інтраренального кровотоку, а в осіб літнього віку виявлено симетричне підвищення інтраорганного кровотоку по всіх сегментах обох нирок. Окрім цього, в осіб похилого віку виявлено кореляційний зв’язок між показниками функціонального стану нирок та органним кровотоком.
Ключові слова: середній вік, літній вік, інсулінорезистентність, ультразвукова доплерографія, нирковий кровотік.

повний текст

____________________________________

Якименко В.В.
Сравнительная характеристика динамики ультразвуковых и доплерографических показателей при оценке состояния почечного трансплантата с сохраненной депурационной функцией и с поздней дисфункцией трансплантата в послеоперационном периоде
РЕЗЮМЕ. Целью исследования была оценка доплерографических показателей кровотока по сосудам почечного трансплантата у пациентов с сохраненной и нарушенной депурационной функцией в отдаленные сроки после ренальной трансплантации. 
За период 2014-2015 гг. было выполнено УЗИ почечных трансплантатов у 26 пациентов с уровнями креатинина в пределах нормативных значений. У всех пациентов уровень креатинина плазмы соответствовал нормативным значениям или превышал их не более чем на 25%, колеблясь в среднем от 94 до 130 мкмоль/л и составляя в среднем 114,5±3,85 мкмоль/л. Второе исследование основано на результатах УЗИ почечных трансплантатов у 26 пациентов с уровнями креатинина, превышающими нормативные значения за период 2015-2016 гг. У всех пациентов уровень креатинина плазмы был выше нормальных значений, колеблясь в среднем от 155 до 629 мкмоль/л и составляя в среднем 259,46±35,33 мкмоль/л.Проведенный сравнительный анализ посредством комплексного ультразвукового исследования (серошкальное исследование с применением цветового и спектрального доплеровского сканирования) показателей кровотока не дал существенных отличий у пациентов с РТП и ТТП и сохраненной депурационной функцией в поздний послеоперационный период, кроме отдельных изменений PI МВПА. У пациентов с РТП и ТТП и нарушенной депурационной функцией в поздний послеоперационный период регистрируются более высокие значения ТАМХ на уровне нижнего сегмента междолевых ветвей почечных артерий в сравнении с пациентами без ренальной дисфункции (для ТТП − 73%, при РТП − 80%, р<0,01), что может быть достоверным как диагностическим критерием, так важным прогностическим предиктором риска развития почечной дисфункции.
Ключевые слова: ренальный кровоток, васкулярные индексы, поздняя дисфункция трансплантата, пульсационный индекс, доплерография.

повний текст

_________________________________________

Мягков А.П., Шармазанова Е.П., Мягков С.А.
Магнитно-резонанснотомографическая семиотика скрытых и компрессионных остеопоротических переломов позвоночника
РЕЗЮМЕ. Цель исследования: изучение и уточнение магнитно-резонанснотомографической семиотики скрытых и компрессионных остеопоротических переломов позвоночника. 
Материал и методы исследования: для изучения и уточнения МРТ-семиотики скрытых остеопоротических переломов позвоночника обследовано 70 больных с 80 острыми остеопоротическими компрессионными переломами и 19 больных с 20 скрытыми остеопоротическими переломами. Всем больным произведена МРТ на аппаратах с напряженностью магнитного поля 0,2, 1,5 и 0,36 Т.
Результаты: МРТ-семиотика скрытых остеопоротических переломов была основана на визуализации: различных вариантов отека костного мозга (100%) при неизмененной высоте тела позвонка; своеобразных изменений паравертебральных мягких тканей (60%); повреждения замыкательных пластин (55%); а также крупных хрящевых узлов Шморля (30%). Компрессионные остеопоротические переломы чаще всего располагались на поясничном уровне с максимальным количеством переломов в теле LI (32,6%) с превалирующей «рыбьей» формой (51,9%) и II степенью компрессионного перелома (37,0%), и превалировали такие признаки, как отек костного мозга (ограниченный или диффузный), выявленный в 100% наблюдений, симптом жидкости (88,9%), изменения паравертебральных мягких тканей в виде кольцевидного уплотнения (80,2%), компрессия вены Бреше (79%), остатки желтого костного мозга (77%), вовлечение дужек и задних элементов позвонка (74%), вогнутая задняя поверхность тел позвонков (65,4%) и переломы замыкательных пластин (59,2%).
Выводы. 1. МРТ является современным и адекватным методом диагностики скрытых и компрессионных остеопоротических переломов позвоночника. 2. МРТ-семиотика cкрытых переломов позвоночника основана на визуализации: различных вариантов отека костного мозга (100%) при неизмененной высоте тела позвонка; своеобразных изменений паравертебральных мягких тканей (60%); повреждения замыкательных пластин (55%); а также крупных хрящевых узлов Шморля (30%). 3. МРТ признаки острых остеопоротических компрессионных переломов позвонков: отек костного мозга при чувствительности, специфичности и точности соответственно 97,1, 98,3, 100%; симптом жидкости – 89,4, 98,6 и 84,3%; симметричное утолщение паравертебральных мягких тканей – 80,0, 88,7 и 79,7; компрессия вены Бреше – 78,3, 93,6, 95,7%; остатки желтого костного мозга – 79,1, 90,4, 88,5%; вовлечение дужек и задних элементов позвонка – 76,9, 69,3, 77,6% соответственно. 4. Своевременная диагностика данных разновидностей переломов обусловливает адекватный выбор лечения в виде минимально инвазивных процедур таких как вертебро- и кифопластика, в качестве эффективного метода лечения.
Ключевые слова: магнитно-резонансная томография, остеопороз, скрытый перелом, компрессионный перелом.

повний текст

________________________________

Шармазанова Е.П., Моселиани Х.
Рентгенодиагностика ложного сустава при переломах большеберцовой кости
Резюме.
В статье на основании анализа клинико-рентгенологического обследования 126 пациентов с различными диафизарными переломами костей голени представлены рентгеносемиотические признаки формирования ложного сустава большеберцовой кости и сроки их формирования.
Ключевые слова: перелом, ложный сустав, рентгенодиагностика.

повний текст 

__________________________________

Шармазанова О.П., Лисенко Н.С., Волковська О.В.
Рентгенодіагностика клишоногості
Резюме.
У лекції наведено клінічні та рентгенологічні ознаки вродженої клишоногості різного ступеня виразності у дітей до та після лікування. 
Ключові слова: клишоногість, рентгенодіагностика.

повний текст

__________________________________

Арсенідзе Т.О., Аврунін О.Г., Авер’янова Л.О.
Порівняльний аналіз автоматизованого та ручного визначення кортикального індексу стегнової кістки у дітей раннього віку за рентгенологічними даними
РЕЗЮМЕ
. Метою дослідження було порівняння результатів автоматизованного і ручного визначення кортикального індексу (КІ) стегнової кістки у дітей раннього віку за рентгенологічними даними. Для цього були проаналізовані рентгенограми стегна у прямій проекції дітей віком до 3 років із підозрою на травму або диспластичні зміни кісток, без виявленої патології. Ручне вимірювання КІ проводилось лікарем на рентгенограмах за допомою лінійки. Ті самі рентгенограми аналізувались за допомогою розробленого нами розрахунково-графічного забезпечення (Патент України на корисну модель № 105663 від 25.03.2016 р.). Після порівняння результатів візуального та програмного вимірювань КІ стегнової кістки у дітей раннього віку встановлено, що середні показники КІ, вимірювані візуально, більші, за ці ж показники, виміряні програмно. Таким чином, на сьогодні необхідно розробити вікову нормативну базу показників КІ для програмного розрахунково-графічного забезпечення для різних кісток у дітей, оскільки її використання дозволяє об'єктивно проводити вимірювання рентгеноморфометричних показників.
Ключові слова: автоматизоване визначення кортикального індеку, ручне визначення кортикального індексу, стегнова кістка, діти раннього віку.

повний текст

___________________________________________________

Шаповалова В.В., Бортний М.О., Овчарова І.О., Сорочан О.П.
Променева діагноcтика та диференційна діагностика інтерстиціальної легеневої емфіземи у недоношених новонароджених (огляд літератури та власні спостереження)
Резюме. У роботі проаналізовані дані обстеження органів грудної клітки недоношених новонароджених, які перебували на лікуванні з діагнозом «інтерстиціальна емфізема легень».
Під час аналізу обстежень визначені види інтерстиціальної емфіземи легень. За допомогою СКТ ОГК проведений диференціальний діагноз із кістозно-аденоматозною мальформацією легень та бронхолегеневою дисплазією. 
Рентгенологічна картина інтерстиціальної легеневої емфіземи у недоношених новонароджених має свої особливості, які слід знати і враховувати під час їх діагностики та диференційної діагностики. Рентгеноло-гічне дослідження залишається основним у діагностиці ІЛЕ, дозволяє контролювати ефективність лікування і попереджати появу тяжких наслідків.
Ключові слова: інтерстиціальна легенева емфізема, новонароджені, органи грудної клітки, рентгенографія, спіральна комп'ютерна томографія.

повний текст

____________________________________________________

Стадник Л.Л., Носик О.В., Шальопа О.Ю.
Оцінка дозових навантажень пацієнтів та якості зображення при мамографії
РЕЗЮМЕ. У роботі представлені результати оцінки доз пацієнтів та якості зображення при скринінговій мамографії. Показано, що для більшості апаратів середня поглинена доза на грудну залозу не перевищує рекомендованого рівня, при цьому якість зображення незадовільна. Необхідно вивести з експлуатації мамографи, які не відповідають критеріям якості мамографії.
Ключові слова: мамографія, середня поглинена доза в залозі, якість зображення.

повний текст