Променева діагностика, променева терапія №1-2 2018

ЗМІСТ 

Колонка головного редактора
{Head Editor Column} 4

повний текст

__________________________________

Гарматіна О. Ю., Робак О. П., Мороз В. В.

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ МІКРОХІРУРГІЧНОЇ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦІЇ ПРИ СУДИННІЙ ПАТОЛОГІЇ ГОЛОВНОГО МОЗКУ ЗА ДАНИМИ АНГІОГРАФІЇ ТА МСКТ-ПЕРФУЗІЇ

{Efficiency of microscurgical revascularization in cerebral vascular pathology according to angiography and perfusion MSCT} 5-8

Резюме. Мікрохірургічна реваскуляризація є одним із методів лікування складних церебральних артеріальних аневризм (АА) та порушення мозкового кровообігу при оклюзійно-стенотичній патології брахіоцефальних артерій (БЦА). Показана ефективність створення обхідних анастомозів у пацієнтів із даною судинною патологією. Інформація, отримана за допомогою комплексного променевого обстеження, допомагає у встановленні діагнозу, виборі методу лікування, в післяопераційному моніторингу.
Ключові слова: церебральна реваскуляризація, стеноз/оклюзія БЦА, гігантські церебральні артеріальні аневризми, селективна церебральна ангіографія, МСКТ-ангіографія, МСКТ-перфузія.

повний текст

__________________________________

Грязов А. Б., Ивчук В. П., Грязов А. А.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА РАДИОНЕКРОЗА И ЛОКАЛЬНОГО ОПУХОЛЕВОГО РЕЦИДИВА ПОСЛЕ РАДИОХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ГЛИОМ ГОЛОВНОГО МОЗГА

{Differential diagnostics of between radiation necrosis and local tumor recurrence after radiosurgical treatment of malignant brain gliomas} 9-13

Резюме. Целью исследования была оценка возможности проведения дифференциальной диагностики постлучевого радионекроза (ПРН) и локального рецидива (ЛР) после проведенной стереотаксической радиохирургии (СРХ) по данным перфузии на основании неинвазивной артериальной спин-маркировки – arterial spin labeling (ASL).
Материал и методы. В нашем исследовании приведены результаты СРХ, проведенной 20 пациентам с диагнозом «злокачественная глиома головного мозга (ЗГГМ)». В последующем у этих пациентов проводилась дифференциальная диагностика локального опухолевого рецидива и постлучевого радионекроза по данным перфузионного бесконтрастного неинвазивного МРТ-исследования на основе последовательности ASL.
Всем 20 пациентам диагноз ЗГГМ до проведения СРХ был установлен на основании гистологического исследования после стереотаксической биопсии. Из них у 6 пациентов была диагностирована анапластическая астроцитома (АнАСЦ, grade III) и у 14 – глиобластома (ГБМ, grade IV).
Подтверждение постлучевого диагноза проводилось на основе гистологического исследования по результатам стереотаксической биопсии или хирургической резекции.
Результаты. Диагноз локального опухолевого рецидива по данным относительного регионального кровотока на основе ASL был установлен 8 пациентам и подтвержден гистологически (5 пациентам по данным хирургической резекции, 3 – по данным биопсии). Пациентам с диагнозом рецидива была проведена в 1 случае повторная радиохирургия и в 2 случаях (с диагнозом мультифокального продолженного роста глиобластомы) – облучение всего головного мозга (ОВГМ).
Диагноз радионекроза был установлен в 12 случаях. В 6 случаях он был подтвержден на основании клинико-диагностических данных динамического наблюдения за больными, в 3 случаях – по данным хирургической резекции и в 3 – по данным стереотаксической биопсии.
По нашим данным, средний показатель скорости кровотока (CBF) на основе ASL rTPmean ≤ 0,8 мл/100 г/мин свидетельствовал в пользу радионекроза, средний показатель ≥ 1,5мл /100 г/мин – в пользу прогрессирования опухоли, максимальный показатель rTPmax ≤ 1,3 мл/100 г/мин свидетельствовал в пользу радионекроза, максимальный показатель rTPmax ≥ 1,8 мл/100 г/мин – в пользу прогрессирования опухоли.
Вывод. Неинвазивная ASL-перфузия является высокочувствительным и специфичным методом дифференциальной диагностики радионекроза и локального рецидива злокачественной глиомы.
Ключевые слова: злокачественная глиома, стереотаксическая радиохирургия, артериальная спин-маркировка, радионекроз, рецидив.

повний текст

__________________________________

Поліщук М. Є., Гончарук О. М., Виваль М. Б., Снєгірьова В. О.

КОНТРОЛЬНА КОМП'ЮТЕРНА ТОМОГРАФІЯ В ПАЦІЄНТІВ ІЗ ЗАБОЯМИ ГОЛОВНОГО МОЗКУ ЛЕГКОГО СТУПЕНЯ

{Routine repeat computed tomography in patients with mild traumatic brain injury and brain contusion} 14-20

Резюме. Контрольну комп'ютерну томографію в гострому періоді травми за наявності забою головного мозку проводять для оцінки можливих відстрочених ускладнень (геморагічної прогресії, посттравматичної гідроцефалії, відстроченої епідуральної чи субдуральної гематоми, набряку головного мозку). Проте дані, які підтримують або спростовують цю практику, на сьогодні відсутні. У роботі проаналізовано результати лікування пацієнтів із легкою черепно-мозковою травмою та забоями головного мозку, котрим проводили контрольну комп'ютерну томографію під час лікування. Геморагічна прогресія виникла в кожного третього пацієнта з легкою черепно-мозковою травмою. Виявлено, що хворі в ясній свідомості після контрольної комп'ютерної томографії клінічно не погіршувалися та не вимагали відстрочених хірургічних втручань. Пошук клінічних та радіологічних чинників ризику клінічного погіршення та відстрочених хірургічних втручань є вирішальним для стандартизації показників до контрольної комп'ютерної томографії при легкій черепно-мозковій травмі із забоями головного мозку.
Ключові слова: забій головного мозку, контрольна комп'ютерна томографія, вторинна геморагічна прогресія.

повний текст

__________________________________

Шармазанова О. П., Уріна М. О., Маслій К. О.

ЗМІНИ СКЕЛЕТА ПРИ ЕНДОКРИННИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ (1 лекція)

{Skeleton changes in endocrine diseases (1 lecture)} 21-29

Резюме. У лекції надано коротку інформацію про вплив гіпер- і гіпопродукції гормонів гіпофіза, щитоподібної і паращитоподібної залоз на кісткову систему та рентгенологічні прояви окремих захворювань (гіпофізарного нанізму, акромегалії, мікседеми, гіпертиреозу, гіперпаратиреозу).
Ключові слова: ендокринні захворювання, рентгенографія, скелет.

повний текст

__________________________________

Шармазанова О. П., Уріна М. О., Маслій К. О.

ЗМІНИ СКЕЛЕТА ПРИ ЕНДОКРИННИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ (2 лекція)

{Skeleton changes in endocrine diseases (2 lecture)} 30-38

Резюме. У лекції надано коротку інформацію про зміни скелета при цукровому діабеті, гіпо- і гіперкортицизмі, гіпофункції статевих залоз, висвітлено рентгенологічні прояви цих захворювань.
Ключові слова: скелет, рентгенографія, цукровий діабет, гіпо- та гіперкортицизм, гіпофункція статевих залоз.

повний текст

__________________________________

Бистрицька М. А.

МІНЕРАЛЬНА ЩІЛЬНІСТЬ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ В ПАЦІЄНТІВ ІЗ ТЕТРА- ТА ПАРАПЛЕГІЄЮ ВНАСЛІДОК ТРАВМИ ХРЕБТА ТА СПИННОГО МОЗКУ

{Bone mineral density in patients with tetraplegia and paraplegia after vertebral and spinal cord injury} 39-47

Резюме. Зниження мінеральної щільності кісткової тканини у пацієнтів із травмою хребта та спинного мозку (ТХСМ) відбувається переважно в ділянках скелета, розташованих нижче від рівня травми та позбавлених осьового навантаження.
Мета дослідження — вивчення мінеральної щільності кісткової тканини різних регіонів скелета пацієнтів із травмою хребта та спинного мозку.
Матеріал і методи. Було обстежено 78 пацієнтів із ТХСМ (AIS) – A, B) та 78 пацієнтів відповідного віку та статі без неврологічної патології. Групи пацієнтів були стандартизовані за віком (30,9±9,1 та 30,9±9,2 р., р>0,05), зростом та масою тіла (67,9±10,7 та 68,1±10,1 кг, р>0,05). Мінеральну щільність кісткової тканини (МЩКТ) визначали методом двофотонної рентгенівської абсорбціометрії.
Результати досліджень. МЩКТ у пацієнтів із ТХСМ була вірогідно нижчою на рівні всього скелета (1,114±0,112 та 1,196±0,086 г/см2, р<0,05), проксимального відділу стегнової кістки (0,813±0,177 та 1,072±0,115 г/см2, р<0,05) та нижніх кінцівок (1,153±0,197 та 1,372±0,161 г/см2, р<0,05) порівняно з показниками осіб контрольної групи. Частота низької МЩКТ зростала зі збільшенням тривалості посттравматичного періоду і досягала 75% через 3-7 років після травми хребта та спинного мозку. У пацієнтів із тетраплегією МЩКТ була вірогідно нижчою на рівні верхніх кінцівок (0,955±0,099 та 1,036±0,129 г/см2, р<0,05) та дистального відділу кісток передпліччя (0,722±0,078 та 0,801±0,092 г/см2, р<0,05) і не відрізнялась в інших ділянках.
Висновки. Травма хребта та спинного мозку індукує розвиток остеопорозу, частота якого збільшується зі збільшенням тривалості посттравматичного періоду. Різноспрямованість змін кісткової тканини різних ділянок скелета залежно від осьового навантаження та розташування відносно рівня ураження спинного мозку зумовлює необхідність визначення МЩКТ на рівні проксимального відділу стегнової кістки.
Ключові слова: травма хребта та спинного мозку, остеопороз, мінеральна щільність кісткової тканини.

повний текст

__________________________________

Тарасенко О. М., Мирончук Л. В., Олефіренко О. В.

ОЦІНКА НАСЛІДКІВ ХРЕБЕТНИХ ТА СПИННОМОЗКОВИХ ТРАВМ У ШИЙНОМУ ВІДДІЛІ ХРЕБТА ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОМЕНЕВИХ ТА НЕЙРОВІЗУАЛІЗУЮЧИХ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕНЬ У ПРАКТИЦІ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

{Evaluation of the consequences of vertebral and spinal cord injuries of the cervical spine with the help of radiological and neuroimaging methods in the practice of medical and social expertise} 48-53

Резюме. Мета роботи — оцінити наслідки травм хребта та спинного мозку за допомогою методів променевої візуалізації та МРТ, беручи до уваги їх чутливість у віддаленому періоді. Загальна кількість спостережень у роботі становила 63 випадки, які було розділено на три окремі групи. До I групи увійшли хворі та пацієнти з інвалідністю, яким проводилась спондилографія шийного відділу хребта з функціональними пробами (n=63); до II групи — пацієнти, для обстеження яких додатково застосовувалась комп`ютерна томографія (n=32); III групу становили пацієнти, додатково обстежені за допомогою МРТ (n=14). За допомогою шийного відділу хребта отримали середні планіметричні показники індексів висоти та ширини міжхребцевого отвору на рівні ушкодженого хребця. СКТ дозволила виявити додаткові ушкодження, які не були встановлені при звичайній рентгенографії, — вторинні зміщення відламків у напрямку спинномозкового каналу. За МР-томограмами оцінювали вторинні зміни хребтового каналу, ступінь нейрокомпресійного синдрому. Пацієнти III групи, які були обстежені інтегрально за допомогою променевих методів дослідження та МРТ, мали найбільш точні результати морфологічних змін, що корелювали з клінічними проявами.
Ключові слова: хребетно-спинномозкова травма, медико-соціальна експертиза, інтегральна оцінка, методи обстеження.

повний текст

__________________________________

Гошко В. Ю., Мороз Д. М., Зотя А. В., Немеш М. М.

ВИЗНАЧЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ КУЛЬШОВОГО СУГЛОБА У ВЕРТИКАЛЬНІЙ ПЛОЩИНІ В ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ

{Determination of hip joint stability in the vertical plane in children and adolescent} 54-57

Резюме. З метою профілактики підвивиху і вивиху стегна нами запропонований індекс стабільності кульшового суглоба в вертикальній площині, якому надано назву індекс вертикальної міграції, який заснований на аналізі рентгенограм 35 здорових кульшових суглобів. У нормі його значення — 53±1%. Кореляційний аналіз показав, що з індексом вертикальної міграції сильно корелюють показники розвитку вертлюжної западини (ацетабулярний кут — r=0,73 і кут Шарпа — r=0,7).
З огляду на проведене дослідження, можна стверджувати, що запропонований індекс вертикальної міграції може використовуватися в дитячій ортопедії як показник стабільності кульшового суглоба в вертикальній площині.
Ключові слова: стабільність кульшового суглоба, рентгенографія.

повний текст

__________________________________

Павлова А. О., Таммо Раад, Куркевич А. К., Руденко Н. М., Емець Р.М.

ПРОМЕНЕВІ МЕТОДИ ПРЕНАТАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ СУДИННОГО КІЛЬЦЯ

{Radiologic methods in prenatal diagnostics of the vascular ring} 58-62

Резюме. Діагностика вроджених вад розвитку є особливо важливою на пренатальному етапі, зокрема вроджених вад серця (ВВС), у тому числі судинних кілець (СК). Існує низка чинників, які ускладнюють візуалізацію при ехокардіографії (ЕхоКГ) плода. Окрему проблему становить визначення анатомічного варіанта СК. Застосування магнітно-резонансної томографії (МРТ) плода має велику діагностичну цінність та перспективи розвитку. З 2004 по 2017 рік усього було проведено 7740 первинних обстежень вагітних. З 2012 по 2017 рік у 70 (0,9%) випадках було встановлено діагноз СК. У 62 (88,6%) випадках було запідозрено правобічну дугу аорти з лівобічною артеріальною протокою та аберантною лівою підключичною артерією (ПрДА, ЛАП, АЛПА), у 8 (11,4%) – подвійну дугу аорти (ПДА). У 52 (74,3%) випадках СК було ізольованим, у 18 (25,7%) – поєднаним з іншими ВВС. Перше обстеження МРТ було проведено наприкінці 2016 року, коли діагноз ПрДА, ЛАП, АЛПА методом МРТ було змінено на ПДА. У 2017 році було проведено 936 первинних ЕхоКГ плода. З них у 28 (2,99%) випадках діагностовано СК, з яких у 3 (10,7%) випадках – ПДА, у 25 (89,3%) випадках було встановлено діагноз ПрДА, ЛАП, АЛПА. У 20 (71,4%) випадках проведено МРТ серця плода. З них у
14 випадках діагноз ПрДА, ЛАП, АЛПА, а у 2 випадках — ПДА було підтверджено. В 1 випадку діагноз ПрДА, ЛАП, АЛПА було змінено на ПДА, в 1 ПДА – на ПрДА, ЛАП, АЛПА. Усього діагноз СК було знято у 5 випадках, з яких у 2 – методом МРТ. Ураховуючи проведений аналіз, можна зробити висновок, що МРТ плода може успішно застосовуватись як додатковий метод для уточнення анатомічних варіантів у пренатальній діагностиці СК.
Ключові слові: судинне кільце, пренатальна діагностика, ехокардіографія, магнітно-резонансна томографія.

повний текст

__________________________________

Бородінова О. С.

РОЛЬ ЕХОКАРДІОГРАФІЇ В ДІАГНОСТИЦІ ТА ХІРУРГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ ТЕТРАДИ ФАЛЛО НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ (огляд літератури та власне спостереження)

{The role of the echocardiography in diagnostic and surgical treatment of tetralogy of Fallot at the present stage (review of the literature with case report description)} 63-69

Резюме. В огляді літератури представлено можливості ехокардіографії в діагностиці та лікуванні тетради Фалло на сучасному етапі та виявлено перспективи ії подальшого розвитку з описом клінічного випадку.
Ключові слова: ехокардіографія, хірургічна корекція, тетрада Фалло.

повний текст

__________________________________

Грабовський Ю. В.

ЗАСТОСУВАННЯ ПЕРФУЗІЙНОЇ ПУЛЬМОНОСЦИНТИГРАФІЇ В ОЦІНЦІ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ ТРОМБОЕМБОЛІЇ ЛЕГЕНЕВОЇ АРТЕРІЇ

{Use of perfusion pulmonary scintigraphy in assessing the effectiveness of treatment of pulmonary embolism} 70-75

Резюме. Мета роботи. Визначення можливості використання перфузійної пульмоносцинтиграфії в оцінці ефективності лікування тромбоемболії легеневої артерії.
Матеріали та методи. Результати динамічного спостереження за лікуванням тромбоемболії легеневої артерії у 36 хворих, що перебували на стаціонарному лікуванні в КЗ «Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова».
Результати. За результатами наших спостережень встановлено: використання пульмоносцинтиграфії дозволяє вивчати перфузію легень, визначати їх анатомо-топографічний стан та кількість функціонуючої паренхіми. За її допомогою можливо виявити мінімальні метаболічні порушення в легенях.
Висновки. Перфузійна пульмоносцинтиграфія у зв’язку з достатньою інформативністю (вірогідність визначення ТЕЛА становить близько 70%), малою інвазивністю і відносно низьким променевим навантаженням може бути використана в Україні як метод динамічного спостереження за лікуванням ТЕЛА.
Ключові слова: перфузійна пульмосцинтиграфія, променева діагностика, тромбоемболія легеневої артерії.

повний текст

__________________________________

Орищин Н. Д., Іванів Ю. А.

ЕХОКАРДІОГРАФІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ФОРМУВАННЯ ЗНАЧНОЇ ІШЕМІЧНОЇ МІТРАЛЬНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ В ПАЦІЄНТІВ ПІСЛЯ ПЕРЕНЕСЕНОГО ІНФАРКТУ МІОКАРДА

{Echographic determinants of the formation of a significant ischemic mitral insufficiency in patients after a previous myocardial infarction} 76-85

Резюме. Мета роботи – виявлення ехокардіографічних детермінант значної ішемічної мітральної недостатності (МН) у пацієнтів після перенесеного інфаркту міокарда (ІМ).
Матеріали та методи. У дослідження залучили 99 пацієнтів із перенесеним ІМ та ішемічною МН різного ступеня, медіана віку — 64 роки. Ехокардіографічно визначали показники глобального та локального ремоделювання лівого шлуночка (ЛШ) та деформації мітрального клапана (МК). Порівнювали групи пацієнтів із легкою МН і вираженою/тяжкою МН.
Результати. Показники глобального, локального ремоделювання лівого шлуночка та деформації МК істотно відрізнялися між групами пацієнтів. Відношення шансів (ВШ) формування вираженої ішемічної МН для висоти коаптації понад 10 мм було 23,3 (95% довірчий інтервал [ДІ] 7,6- 59,7, р<0,001), для площі тенту понад 3 см2 – ВШ 12,9 (95% ДІ 4,6-31,5, р<0,001). Виражена ішемічна МН була більш ймовірною при довжині натягу заднього папілярного м’яза (ПМ) понад 36 мм — ВШ 8,1 (95% ДI 3,1-19,0, р<0,001), при довжині натягу переднього ПМ понад 39 мм – ВШ 7,5 (95% ДI 2,4-20,3, р<0,001), при показнику заднього зміщення ЗПМ понад 30 мм - ВШ 4,18 (95% ДI 1,7-9,4, р=0,001), при показнику міжпапілярної відстані понад 30 мм — ВШ 3,4 (95% ДI 1,5-7,6, р=0,001), при індексі сферичності понад 0,53 – ВШ 5,5 (95% ДІ 2,2-12,6, р=0,001). До кінцевої багатофакторної моделі незалежних детермінант ІМН увійшли кінцево-діастолічний та кінцево-систолічний об’єми ЛШ, виміри лівих камер, індекс сферичності та довжина натягу обох папілярних м’язів. Отримані нами результати дають підставу вважати, що значне ремоделювання ЛШ є основною причиною вираженої ІМН, а безпосередні механізми при вираженій ІМН, окрім дилатації кільця, пов’язані з апікальним підтягуванням і заднім зміщенням обох папілярних м’язів, а також із збільшенням міжпапілярної відстані.
Ключові слова: ішемічна мітральна недостатність, інфаркт міокарда, ехокардіографія.

повний текст

__________________________________

Шармазанова Е. П., Шаповалова В. В., Жедей И.

КОРРЕЛЯЦИЯ МЕЖДУ ПОКАЗАТЕЛЯМИ МУЛЬТИДЕТЕКТОРНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ И СПИРОМЕТРИИ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ

{Correlation between indicators of multidetector computed tomography and spirometry in patients with chronic obstructive lung disease} 86-89

Резюме. Цель: выявление корреляции между показателями спирометрии и мультидетекторной компьютерной томографией (MДКТ) у пациентов с ХОБЛ.
Материалы и методы. Обследовано 34 пациента с ХОБЛ, у 32 (94,1%) из которых было выполнено МДКТ. Средний возраст пациентов с ХОБЛ составил 51,3±6,9 года, средняя продолжительность заболевания — 5,3±2,7 года; длительность курения — от 12 до 32 лет (3 человека не курят). Изучали корреляционные связи различных показателей МДКТ, включая индекс трахеи, «мозаичность» легочной ткани, типы эмфиземы с длительностью заболевания и курения пациентов, а также со спирометрическими показателями.
Результаты. В соответствии с GOLD 2017 были установлены следующие стадии ХОБЛ: B — 18 (52,9%), C —
10 (29,4%), D — 6 (17,6%). Была обнаружена сильная корреляция между продолжительностью курения и показателем индекса трахеи (р=0,034; r=0,64). Среди трех типов эмфиземы чаще всего наблюдали центрилобулярную — 55,9%, затем дистальную ацинарную — 26,5% и реже всего панацинарную — 17,6%. Корреляция между МДКТ и спирометрией была: на стадии В — r=0,42, С — r=0,68, D — r=0,94.
Выводы. МДКТ высоко коррелирует со спирометрическими и клиническими показателями и может быть важным дополнительным инструментом в комплексной оценке ХОБЛ, особенно на стадии B.
Ключевые слова: хроническая обструктивная болезнь легких, спирометрия, МДКТ.

повний текст

__________________________________

Бекало И. С.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ОЦЕНКА ЖИРОВОЙ ДИСТРОФИИ ПЕЧЕНИ: ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДИКИ ASQ

{Ultrasound evaluation of the fatty liver dystrophy: practical experience of applying the ASQ technique} 90-94

Резюме. За последние годы количество пациентов с диагнозом жировой дистрофии печени значительно увеличилось. Появилась необходимость в количественном неивазивном ультразвуковом методе оценки степени диффузных изменений печени данной этиологии. Целью исследования было изучить эффективность использования методики ASQ для диагностики диффузных изменений печени на фоне жирового гепатоза.
На базе клиники «Инто-Сана» было обследовано 120 пациентов, которые были распределены на две группы: с наличием ультразвуковых признаков жировой дистрофии печени и пациенты без ультразвуковых данных диффузных изменений паренхимы печени. Всем пациентам было проведено ультразвуковое исследование, включающее стандартные измерения, оценку эхогенности паренхимы в серошкальном режиме, оценку сосудистой системы печени. Также было проведено исследование печени с помощью методики ASQ.
У пациентов без ультразвуковых признаков жировой дистрофии при проведении методики ASQ при цветовом кодировании определялась умеренная неоднородность паренхимы с регистрацией зеленого и красного цвета и преимущественным преобладанием красного цвета в зонах, близко расположенных к сосудистой системе. При количественной оценке структуры паренхимы печени индекс плотности паренхимы составлял 117-125 cm2 . Во второй группе пациентов при цветовом кодировании имело место появление однородности цветовой картины с преобладанием зеленого цвета. При проведении количественной оценки индекс плотности паренхимы печени составил 105-109 cm2, что коррелирует с данными итальянских коллег. Данный метод является примером количественной оценки степени жировой инфильтрации печени, что позволит адекватно оценить состояние паренхимы не только на исходном этапе, но и в динамике проводимой терапии. Полученные данные позволяют сформировать нормативные значения индекса плотности паренхимы у здоровых индивидуумов, а также средние показатели индекса плотности у пациентов с признаками жировой дистрофии печени.
Ключевые слова: жировая дистрофия печени, ASQ, ультразвуковая диагностика.

повний текст

__________________________________

Гречихин Г. В.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ КОРРЕКЦИИ ПРОСВЕТА НЕРАСКРЫВШЕГОСЯ НИТИНОЛОВОГО СТЕНТА ХОЛЕДОХА

{Clinical case of correction of the lumen of unexpanded nitinol stent of choledochus} 95-97

Резюме. Представлено клиническое наблюдение нетипичного осложнения, которое возникло при имплантации нитинолового стента холедоха у пациентки с опухолью головки поджелудочной железы и механической желтухой.
Ключевые слова: интервенционная онкология, опухоль головки поджелудочной железы, механическая желтуха, стентирование холедоха.

повний текст

__________________________________

Рижик В. М., Стефанський О. Ю., Стефанська Л. Б., Івасюк У. Д.

ДІАГНОСТИКА СИНДРОМУ МАЙЄРА –РОКІТАНСЬКОГО – КЮСТЕРА – ХАУЗЕРА

{Diagnostics of the Mayer – Rokitansky – Küster – Hauser} 98-100

Резюме. Синдром Майєра – Рокітанського – Кюстера – Хаузера (СМРКХ) — це рідкісна вроджена аномалія системи мюллерових протоків, яка характеризується агенезією або аплазією матки та верхньої частини (2/3) піхви у жінок із нормально розвиненими вторинними статевими ознаками та нормальним каріотипом (46, ХХ).
Ключові слова: магнітно-резонансна томографія, аномалії розвитку органів малого таза.

повний текст

__________________________________

Асламова Л. І., Куліч Є. В., Меленевська Н. В.

ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ПІДТВЕРДЖЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ МЕДИЧНИХ ФІЗИКІВ В УКРАЇНІ

{Implementation of the qualification confirmation system for medical physicists in Ukraine} 101-104

Резюме. Відповідно до міжнародної практики медичний фізик разом із лікарем несуть відповідальність за якість надання медичних послуг. Водночас пацієнти, регулюючі органи, роботодавці та суспільство в цілому мають бути впевнені, що при наданні медичних послуг спеціалісти мають належні знання, кваліфікацію, компетенцію та досвід. Насамперед, це стосується медичних фізиків, які, крім забезпечення фізико-технічної сторони виконання терапії або діагностики, відповідають за радіаційну безпеку. Система підтвердження кваліфікації лікарів в Україні впроваджена. Проте для медичних фізиків вона відсутня. Тому для задоволення очікувань як у регуляторній, так і в професійній експертній оцінці зростає необхідність у сертифікаційній системі підтвердження професійного рівня медичного фізика. У роботі представлено огляд міжнародного досвіду та обговорююся особливості впровадження такої системи в Україні.
Ключові слова: медичний фізик, сертифікація, підтвердження кваліфікації.

повний текст

__________________________________


ПРОФЕСОРУ КАФЕДРИ РАДІОЛОГІЇ НМАПО ІМЕНІ П.Л. ШУПИКА, ЗАСЛУЖЕНОМУ ДІЯЧУ НАУКИ І ТЕХНІКИ УКРАЇНИ МЕЧЕВУ ДМИТРУ СЕРГІЙОВИЧУ – 75 РОКІВ!

{To the Professor of the Radiology Department of P.L. Shupyk NMAPE, honored worker of science and technology of Ukraine. Mechev Dmitry Sergeevich is 75 years old!} 105-106

повний текст

__________________________________


Головко Тетяна Сергіївна До 55-річчя з дня народження

{Golovko Tatiana Sergeevna to the 55th anniversary} 107-108

повний текст

__________________________________


Пам’яті Славнова Валентина Миколайовича (1924 – 2018)

{In memory of Slavnov Valentin Nikolaevich (1924-2018)} 109-110

повний текст