• 26 вер., 2017

Звіт про науково-практичну конференцію "Сучасні теоретичні та практичні аспекти радіології", присвячену 90-річчю кафедри променевої діагностики Харківської медичної академії післядипломної освіти, Одеса, 21-22 вересня 2017 року

З фотографіями можна ознайомитися у нашій галереї:

Дивитися фото

Рішення з'їзду АРУ:

Читати рішення

 

В м. Одесі 21-22 вересня 2017 року відбулася науково-практична конференція з Міжнародною участю "Сучасні теоретичні та практичні аспекти радіології», присвячена 90-річчю кафедри променевої діагностики Харківської медичної академії післядипломної освіти, що внесена до "Реєстру з'їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, наукових семінарів і пленумів, які проводитимуться у 2017 році (на базі пансіонату «Совіньйон»).

Організатори конференції Харківська медична академія післядипломної освіти, Асоціація радіологів України, Всеукраїнська асоціація рентгенологів, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика.

Конференцію відкрила Президент Асоціації радіологів України д. м. н. Т.А. Ялинська, яка поздоровила кафедру променевої діагностики зі славетним ювілеєм, та відзначила, що це святкування проходить напередодні 95-річчя заснування ХМАПО.

Було відзначено, що ця дата для співробітників кафедри променевої діагностики ХМАПО визначна і заслуговує поваги. За час свого існування кафедра пройшла цікавий шлях становлення, було створено ґрунтовну базу для проведення навчального та наукового процесу, закладено підвалени славетної Харківської школи рентгенології. За 90-річну історію існування кафедри невтомна праця декількох поколінь вчених під керівництвом (проф. Шліфера Й.Г., проф. Лемберга М.А., проф. Кіношенка Ю.Т., проф. Спузяка М.І., проф. Шармазанової О.П.) дозволила виконати величезний обсяг наукових робіт, впровадити у практику найактуальніші розробки з променевої діагностики в рентгеноостеології, рентгеногастроентерології, рентгенопульмонології, дитячій рентгенології, тощо.

На конференції були присутні фахівці з променевої діагностики та променевої терапії з України, Білорусі, Нідерландів, Молдови, Туреччини, Японії, Грузії, Росії, які працюють над сучасними проблемами теоретичного і практичного розвитку, стандартизації променевих методів діагностики. Серед учасників конференції були як провідні науковці, так і молоді вчені, клінічні ординатори та аспіранти як з України, так і з інших країн зарубіжжя.

За два дні конференцію відвідало більше 320 осіб з 8 країн світу та з 22 регіонів України. В НПК прийняли участь 6 професорів за фахом «променева діагностика та променева терапія».

Науково-практична конференція пройшла на високому рівні. В рамках науково-практичної конференції було проведено школу з нейрорадіології, присвячену питанням невідкладної нейрорадіології, прочитано 25 лекцій (з них 12 – іноземними фахівцями), проведено 8 майстер-класів (з них – 2 іноземними фахівцями), в рамках наукової сесії зроблено 12 доповідей (з них – 2 – іноземними науковцями).

На конференції було розглянуто наступні питання:

 • Цифрова рентгенодіагностика в Україні: реалії та перспективи;
 • Інноваційні технології сучасних методів візуалізації в радіології;
 • Особливості КТ та МРТ діагностики та стадіювання раку легень;
 • Диференційна рентгенодіагностика раку шлунка;
 • Конусно-променева компютерна томографія в стоматології;
 • Променева діагностика пухлин яєчників;
 • МРТ та ПЕТ-КТ при раку шийки матки;
 • Променева діагностика при пухлинних ураження печінки;
 • Диференційна рентгенодіагностика захворювань кульшового суглоба;
 • Диференційна променева діагностика туберкульозу легень;
 • МРТ діагностика патології кисті та ліктьового суглоба.

Учасники науково-практичній конференції відзначили чітку взаємодію з організаторами даного заходу, отримуючи максимально повний супровід на всіх етапах підготовки до участі у конференції, а також її наукової частини. Крім того, якісно серед інших цей захід виділяють продумана інформаційна підтримка, скоординована робота, оперативне розміщення інформації про конференцію на різних інформаційних ресурсах. Учасники конференції брали участь в дискусіях, обговореннях доповідей та прийнятті резолюції.

Таким чином, науково-практична конференція з міжнародною участю "Сучасні теоретичні та практичні аспекти радіології», присвячена 90-річчю кафедри променевої діагностики ХМАПО підтвердила свій затребуваний високий статус.

За результатами роботи науково-практичної конференції «Променева діагностика в онкології» була прийнята наступна резолюція:

Резолюція

науково-практичної конференції з міжнародною участю

«Сучасні теоретичні та практичні аспекти радіології (до 90-річчя кафедри променевої діагностики ХМАПО)»

(м. Одеса, 21-22 вересня 2017 р.)

Спеціалісти-радіологи лікувально-профілактичних, наукових установ Міністерства охорони здоров'я та Академії медичних наук України, заслухавши та обговоривши лекції та доповіді учасників конференції, констатують, що в останні роки в медичних закладах постійно збільшується число променевих діагностичних досліджень, в тому числі УЗД, КТ, МРТ, проте використовуються вони не завжди за клінічними показаннями. Незважаючи на активне впровадження в Україні нових рентгенівських і ультразвукових технологій та сучасних методів променевої діагностики, національні консенсуси та нормативні діагностичні стандарти променевої діагностики ще не розроблені, надані рекомендації стосовно променевої діагностики в затверджених клінічних протоколах клініцістів на жаль не відповідають дійсності, тому що розроблялись без участі фахівців з променевої діагностики. Крім того, потребують суттєвих змін та узгоджень нормативні документи, які регулюють діяльність відділень променевої діагностики у медичних закладах різних рівней.

Конференція вирішує:

 1. Визначити основні напрямки науково-практичної діяльності Асоціації радіологів України (АРУ) та Всеукраїнській асоціації рентгенологів (ВАР) на 2018-2019 рр. та створити робочу групу для вивчення передового досвіду провідних світових спеціалістів з метою визначення геодинаміки та критеріїв променевої діагностики з наступним створенням науково-практичних рекомендацій та стандартних протоколів дослідження.

  Відповідальні: президент АРУ Ялинська Т.А., президент ВАР проф.Шармазанова О.П.

 2. Виконкому АРУ і ВАР проводити більш активну роботу до залучення українських радіологів до участі у заходах Європейського Товариства Радіологів, зокрема у школах для молодих радіологів. Строки: листопад-грудень 2017 р.
 3. Прийняти активну участь в роботі з`їздів та конференцій лікарів різних спеціальностей України з метою розповсюдження знань щодо можливостей променевої діагностики, та встановлення тісних контактів з Асоціаціями суміжних спеціальностей України. Відповідальні: секретарі АРУ та ВАР. Строки – постійно.
 4. Щорічно проводити всеукраїнські та регіональні науково-практичні конференції та курси Української школи безперервної післядипломної освіти в радіології для рентгенологів з питань узагальнення досвіду використання сучасного променевого обладнання в клінічній практиці. Відповідальні: виконкоми АРУ та ВАР.
 5. Рекомендувати до впровадження в клінічну практику новітні технології радіологічної візуалізації: системи рентгенівського томосинтезу та конусно-променевій томографії. Відповідальні: виконкоми АРУ та ВАР.
 6. Звернутися до Кабінету Міністрів України з пропозицією заміни ліцензування діяльності відділень променевої діагностики декларуванням, що передбачено міжнародними документами з радіаційної безпеки, зокрема Директивою Євроатому COUNCIL DIRECTIVE 2013/59/EURATOM від 5 грудня 2013 р., оскільки згідно з Постановою Кабінету Міністрів України №824 від 13.11.2013 р. діяльність з використання рентгенодіагностичного обладнання відноситься до незначного ступеня ризику.

  Відповідальні: виконком АРУ     До 01 грудня 2017 р.

 7. Підтримувати створення приватних кабінетів променевої діагностики та поширення державно-приватного партнерства, що дозволить прискорити оновлення матеріально-технічної бази радіології.

  Відповідальні: виконком виконкоми АРУ та ВАР     Постійно

 8. Прийняту Резолюцію довести до відома керівництва МОЗ та АМН України, обласних осередків АРУ, провідних фахівців окремих наукових установ і закладів післядипломної освіти та обласних управлінь охорони здоров’я.
Президент АРУ
Секретар АРУ
Президент ВАР
Т.А. Ялинська
Ю.М. Коваленко
О.П.Шармазанова

 

Зав. кафедри променевої
діагностики ХМАПО,
президент Всеукраїнської
асоціації рентгенологів,
д.мед.наук, професор
Шармазанова О.П.

Фото з заходу дивись у галереї.


A report of the International scientific-practical conference «Modern theoretical and practical aspects of radiology» (for the 90th anniversary of the Department of Diagnostic Imaging)

In the city Odessa, on September 21-22, 2017, an International scientific conference «Modern theoretical and practical aspects of radiology» took place, it was devoted to the 90th anniversary of the Department of Diagnostic Imaging of the Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education, which was included in the «Register of sessions, congresses, symposiums, scientific-practical conferences, scientific seminars and plenums», to be held in 2017 (in the guesthouse «Sovinʹyon»).

The organizers of the conference are the Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education, the Association of Radiologists of Ukraine, the All-Ukrainian Association of Roentgenologists, P.L. Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education.

The conference was opened by the President of the Association of Radiologists of Ukraine, T.A. Yalinskaya, Ph.D., who congratulated the Department of Diagnostic Imaging with the glorious anniversary and noted that the celebration was taking place on the eve of the 95th anniversary of the foundation of KhMAPE.

It was noted that this date for the co-workers of the Department of Diagnostic Imaging of KhMAPE is distinguished and deserves respect. During its existence, the department had an interesting way of development, it created a ground basis for making educational and scientific process, and the foundations of the famous Kharkiv school of Roentgenology were laid. During the Department's 90-year history, the indefatigable work of several generations of scientists under the guidance of Prof. Schlifer Y.G., Prof. Lemberg M.A., Prof. Kinoshenko Yu.T., Prof. Spuziak M.I., Prof. Sharmazanova O.P. allowed accomplishing a huge amount of scientific works, introducing into practice the most relevant developments in diagnostic imaging in roentgen osteology, roentgen gastroenterology, roentgen pulmonology, children's roentgenology, etc.

The conference was attended by specialists of diagnostic imaging and radiation therapy from Ukraine, Belarus, the Netherlands, Moldova, Turkey, Japan, Georgia, Russia, all of whom are working with current problems of theoretical and practical development, and standardization of diagnostic imaging methods. Among the participants of the conference were leading scientists, as well as young scientists, clinical residents and Ph.D. students from Ukraine and other countries as well.

In two days more than 320 people from 8 countries and 22 regions of Ukraine visited the conference. 6 professors in the field of «diagnostic imaging and radiation therapy» took part in the SPC.

The scientific-practical conference was held at a high level. Within the confines of the scientific-practical conference a school of neuroradiology was made, which was dedicated to the questions of the urgent neuroradiology, 25 lectures were read (12 of them by foreign specialists), 8 master classes were held (2 of them by foreign specialists), 12 reports were made during the scientific session (2 of them by foreign scientists).

The following issues were discussed at the conference:

 • Digital X-ray diagnostics in Ukraine: realities and possibilities;
 • Innovative technologies of modern methods of visualization in radiology;
 • Features of CT and MRI diagnostics and staging of lung cancer;
 • Differential X-ray diagnostics of stomach cancer;
 • Dental cone-beam CT;
 • Diagnostic imaging of ovarian tumors;
 • MRI and PET-CT of cervical cancer;
 • Diagnostic imaging of liver tumors;
 • Differential X-ray diagnostics of the hip joint diseases;
 • Differential diagnostic imaging of pulmonary tuberculosis;
 • MRI diagnosis of the hand and the elbow joint pathology.

The participants of the scientific-practical conference have distinguished the well-defined cooperation with the organizers of this event, they have been receiving the full support at all preparation stages before participating in the conference, as well as its scientific part. Among other things, this event was distinguished by elaborated information support, coordinated work, and prompt placement of information about the conference in various information resources. Participants of the conference took part in discussions, report consideration and resolution acceptance.

Thereby, the scientific-practical conference with international participation «Modern theoretical and practical aspects of radiology», which was devoted to the 90th anniversary of the Department of Diagnostic Imaging of the KhMAPE has confirmed its high required status.

According to the results of the scientific-practical conference «Diagnostic imaging in Oncology» the following resolution was accepted:

 

Resolution

of the International scientific-practical conference «Modern theoretical and practical aspects of radiology» (for the 90th anniversary of the Department of Diagnostic Imaging of the KhMAPE)

(Odessa, September 21-22, 2017)

Specialists-radiologists of treatment-prophylactic, scientific institutions of the Ministry of Healthcare and the Academy of Medical Sciences of Ukraine, having heard and discussed the lectures and reports of the participants of the conference, claim that in the past years the number of diagnostic imaging investigations in medical institutions has been constantly rising, including US, CT, MRI, but they are not always used by the clinical indications. Despite the active introduction in Ukraine of the new X-ray and ultrasound technologies and modern methods of diagnostic imaging, national consensus and diagnostic standards of diagnostic imaging have not been elaborated yet, and the recommendations about diagnostic imaging in accepted clinical protocols of clinicians, unfortunately, do not correspond to reality because they were developed without the participation of diagnostic imaging specialists. In addition, regulatory documents that regulate the work of diagnostic imaging departments at the different levels of healthcare institutions require significant changes and approvals.

THE CONFERENCE HAS DECIDED:

 1. To identify the main ways of scientific-practical work of the Association of Radiologists of Ukraine (ARU) and the All-Ukrainian Association of Roentgenologists (AUAR) in 2018-2019 and to create a working group for studying the advanced experience of leading world specialists in order to determine the geodynamics and conditions of diagnostic imaging with the following creation of scientific-practical recommendations and standard research protocols. Assigned to: the President of the ARU Yalinskaya T.A., President of the AUAR Prof. Sharmazanova O.P.
 2. The Executive Committee of the ARU and the AUAR is to do much more active work by involving the Ukrainian radiologists in participating in the activities of the European Society of Radiologists, in particular in schools for young radiologists. Terms: November-December 2017.
 3. To take an active part in the work in congresses and conferences of doctors with different specialties in Ukraine in order to distribute knowledge about the possibilities of diagnostic imaging and establish close contacts with Associations of neighboring specialties in Ukraine. Assigned to: the secretaries of the ARU and AUAR. Terms – constantly.
 4. To annually hold all-Ukrainian and regional scientific-practical conferences and courses of the Ukrainian School of Continuous Postgraduate Education in Radiology for roentgenologists because of issues of generalization the experience of using modern radiation equipment in clinical practice. Assigned to: the executive committees of the ARU and AUAR.
 5. To recommend the introduction into clinical practice of the newest technologies of radiological imaging: the systems of X-ray tomosynthesis and cone-beam tomography. Assigned to: the executive committees of the ARU and AUAR.
 6. To appeal to the Cabinet of Ministers of Ukraine with a proposal of changing the licensing of diagnostic imaging departments by the declaration which is provided by international documents of radiation safety, in particular the COUNCIL DIRECTIVE 2013/59/EURATOM of 5th December 2013, because according to the Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine No. 824 of 13th November 2013, the use of X-ray diagnostic equipment refers to a small degree of risk. Assigned to: the executive committee of the ARU. Till 1st December 2017.
 7. To support the creation of private cabinets for diagnostic imaging and the extension of public-private partnerships, as this will force the renovation of the material and technical base of radiology. Assigned to: the executive committees of the ARU and AUAR. Terms – constantly.
 8. To inform the leadership of the Ministry of Health and Medical Science of Ukraine, regional branches of the ARU, leading specialists of certain scientific institutions, institutions of postgraduate education and regional health departments about the accepted resolution.

President of the ARU T.A. Yalinskaya

Secretary of the AGC U.M. Kovalenko

President of the BAR O.P. Sharmazanova

Head of the Department of Diagnostic Imaging of the KhMAPE, President of the AUAR, Ph.D., Prof. Sharmazanova O.P.