• 9 жовт., 2017

Асоціація радіологів України вже традиційно взяла участь у Міжнародній медичній виставці «Охорона здоров’я-2017»

Цього року Асоціація радіологів України вже 19-й раз поспіль взяла участь у Міжнародній медичній виставці «Охорона здоров’я-2017», яка проходила в Києві у Міжнародному виставковому центрі 3-5 жовтня. До наукової програми виставки був включений семінар «Національне керівництво для лікарів, які направляють пацієнтів на радіологічні дослідження: практичні аспекти його використання». Цей захід Асоціація організувала спільно з Видавниче-інформаційним центром «Медицина України» та ДП «Прем’єр Експо», щоб поширити інформацію про розроблений документ серед клініцистів і показати їм як променева діагностика допомагає їм у постановці діагнозу пацієнту. До програми семінару було включено доповіді з різних розділів Керівництва, зокрема

 • «Щодо безпеки радіологічних досліджень» (Коваленко Ю.М., Київ);
 • «Променева діагностика захворювань органів грудної клітки» (Дереш Н.В., Київ);
 • «Променева діагностика молочної залози» (Мякиньков В.Б., Херсон);
 • «Променева діагностика захворювань кістково-м’язової системи» (Шармазанова О.П., Харків);
 • «Променева діагностика в педіатрії» (Урина Лариса Кирилівна, Київ);
 • «Променева діагностика невідкладних станів черевної порожнини» (Бортний М.О., Харків);
 • «Можливості УЗД та МРТ діагностики патології малого тазу» (Сафонова І.М., Харків);
 • «Європейські Керівництва EFSUMB та EASL з сучасної УЗД та еластографії дифузних захворювань печінки» (Динник О.Б., Федусенко О.Анатолійович., Київ)
 • «Керівництво EASL з УЗД доброякісних вогнищевих уражень печінки» (Федусенко О.А.натолійович, Динник Олег Борисович, Київ)
 • «Ультразвукова класифікація вузлових утворень в щитоподібній залозі THIRADS - основа для визначення показів до проведення тонкогілчастої аспираційної біопсії щитоподібної залози (проект змін до "Національного керівництва для лікарів, які направляють пацієнтів на радіологічні дослідження")» (Чирков Ю.Е., Корчагін Є.П., Київ-Харків)

У вступному слові виконавчий секретар АРУ Коваленко Ю.М. звернув увагу присутніх на те, що семінар проходить в рік 25-ої річниці Асоціації і 90-річчя кафедри променевої діагностики Харківської медичної академії післядипломної освіти, привітав присутніх представників цієї кафедри на чолі з завідуючою нею професором Шармазановою О.П. та подякував їм за постійну підтримку та активну участь у заходах АРУ.

При підведенні підсумків головуючі на семінарі Шармазанова О.П. та Динник О.Б. наголосили на тому, цей захід – лише один фрагмент з тієї роботи, що АРУ проводить з метою поширення інформації про Керівництво і прискорення його впровадження в клінічну практику, а також на тому, що Керівництво буде в подальшому доповнюватися відповідно з новими міжнародними керівництвами та клінічними протоколами.

Одночасно с семінаром АРУ проходив семінар-конференція Клубу мерів для керівників міст та управлінців охорони здоров’я «Діяти, а не чекати. Медична реформа: досвід регіонів», в якому Асоціація радіологів України теж взяла певну участь: до програми цього заходу було включено доповідь заступника керівника Центру рентгенівських технологій АРУ, виконавчого секретаря Асоціації Коваленка Ю.М. «Національні особливості променевої діагностики в Україні», яка була з увагою вислухана аудиторією.

Тобто, як завжди, Асоціація радіологів України не тільки представила на виставці свій стенд, а й взяла активну участь у її науковій програмі.

Фото з заходу дивись у галереї.


The Association of Radiologists of Ukraine has traditionally taken part in the International Health Exhibition «Healthcare-2017»

This year, the Association of Radiologists of Ukraine took part in the International Medical Exhibition "Healthcare-2017" for the 19th time, which took place in Kyiv on October 3-5 at the International Exhibition Center. The scientific program of the exhibition included a seminar «The national manual for doctors, who are referring patients for radiological researches: practical aspects of its use». The event was organized by the Association together with the Publishing Information Center «Medicine of Ukraine» and the Premier Expo State Enterprise to disseminate information about the developed document among clinicians and to show them how diagnostic imaging helps them in diagnosing the patient. The program of the seminar included reports from various sections of the Manual, in particular:

  • «About safety in radiological examinations» (Kovalenko Yu. M., Kyiv);
  • ««X-ray diagnostic of diseases of the chest organs» (Deresh N. V., Kyiv);
  • ««X-ray diagnostic of diseases of the mammary gland» (Myakinkov V. B., Kherson);
  • ««X-ray diagnostic of diseases of the musculoskeletal system» (Sharmazanova O. P., Kharkiv);
  • ««X-ray diagnostic in pediatrics» (Urina L. K., Kyiv);
  • ««X-ray diagnostic of urgent conditions of the abdominal cavity» (Bortny M. O., Kharkiv);
  • ««The possibilities of Ultrasonography and MRI diagnostic of pelvic pathology» (Safonova I. M., Kharkiv);
  • ««European Guidelines for EFSUMB and EASL of Contemporary Ultrasonography and Elastography of Diffuse Liver Diseases» (Dynnyk O. B., Fedusenko O. A., Kyiv);
  • ««EASL Manual of Ultrasonography of benign focal lesions of the liver» (Fedusenko O. A., Dynnyk O. B., Kyiv);
  • ««Ultrasound classification of node formations in thyroid gland (THIRADS) - the basis for determining the indications for a fine-needle aspiration biopsy of the thyroid gland (draft amendments to the «The national manual for doctors, who are referring patients for radiological researches») (Chirkov Yu. E., Korchagin Ye. P., Kyiv-Kharkiv).

In the introductory speech executive secretary of the ARU Kovalenko Yu. M. noticed the fact that the seminar takes place in the year of the 25th anniversary of the Association and the 90th anniversary of the Department of Diagnostic Imaging of the Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education, congratulated the present representatives of this department, headed by Professor Sharmazanova O. P. and thanked them for their continued support and active participation in the ARU events.

Summing up, the presidency at the seminar, Sharmazanova O. P. and Dynnyk O. B emphasized that this event is just one fragment of the work that the ARU conducts to disseminate information about the Manual and accelerate its implementation into clinical practice, and also that the Manual will be further supplemented in accordance with the new international guidance and clinical protocols.

That is, as usual, the Association of Radiologists of Ukraine not only presented its stand at the exhibition but also took an active part in its scientific program.

See a photo of the event in the gallery.