• 16 лист., 2017

План основних заходів Асоціації радіологів України на 2018 рік

План основних заходівАсоціації радіологів України на 2018 рік

 

  1. Міжрегіональна конференція «Променева діагностика запальних захворювань легенів»».
   16 лютого, м. Вінниця
  2. 6-й Національний конгрес з міжнародною участю «Радіологія в Україні».
   28-30 березня, м. Київ
  3. Школа цифрових технологій «Роль променевої діагностики в забезпеченні ефективності первинної медичної допомоги»».
   20-21 квітня, м Тячів
  4. Всеукраїнська школа ультразвуковї та функціональної діагностики.Міжнародний медичний форум.
   25-27 квітня, м. Київ
  5. Науково-практична конференція з міжнародною участю та школа-семінар «Актуальні питання ультразвукової діагностики».
   28-29 травня, м. Київ
  6. Міжнародна конференція, присвячена 20-ти річчю Центру рентгенівських технологій Асоціації радіологів України «Рентгенодіагностика ХХІ-го сторіччя»».
   31 травня – 1 червня, м. Будва, Чорногорія
  7. Науково-практична конференція УТРО «Актуальні питання радіаційної онкології в Україні».
   20-21 червня, м. Вінниця
  8. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні досягнення ядерної медицини».
   10-11 вересня, м. Чернівці
  9. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Помилки променевої діагностики захворювань різних органів та систем».
   20-21 вересня, м. Одеса
  10. Науково-практична конференція з міжнародною участю та школа-семінар «Ультразвукова доплерівська ангіологія: сучасні аспекти теоретичних та практичних питань».
   14-15 жовтня, м. Київ

The schedule of the main events of the Association of Radiologists of Ukraine in 2018

 

  1. Interregional conference «Radiation diagnostics of inflammatory diseases of lungs» ».
   February 16, Vinnytsya
  2. The 6th National Congress with International participation «Radiology in Ukraine».
   March 28-30, Kiev
  3. The School of digital technologies «The role of radiation diagnostics in ensuring the efficiency of primary medical care»».
   April 20-21, Tiachiv
  4. All-Ukrainian school of ultrasound and functional diagnostics. International medical forum.
   April 25-27, Kiev
  5. The International scientific-practical conference and the school-seminar «Actual issues of ultrasound diagnostics».
   May 28-29, Kiev
  6. International conference devoted to the 20th anniversary of the Center of X-ray technologies of the Association of Radiologists of Ukraine «X-ray Diagnostics of the XXI Century»».
   May 31 - June 1, Budva, Montenegro
  7. The scientific-practical conference of the USRO «Relevant issues of radiation oncology in Ukraine».
   June 20-21, Vinnytsia
  8. The International scientific-practical conference «Modern achievements in Nuclear Medicine».
   September 10-11, Chernivtsi
  9. The International scientific-practical conference «Mistakes in Diagnostic imaging of diseases of various organs and systems».
   September 20-21, Odessa
  10. The International scientific-practical conference and the school-seminar «Ultrasound Doppler angiology: modern aspects of theoretical and practical issues».
   October 14-15, Kiev