• 9 січ., 2018

Асоціація радіологів України підтримує план дій Європейського Товариства Радіології "EuroSafe Imaging Call For Action"

План дій Європейського Товариства Радіології "EuroSafe Imaging Call For Action" розроблений для виконання резолюції Bonn Call for Action, прийнятої на Міжнародній конференції з радіаційного захисту в медицині, яка з ініціативи Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) і Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) була проведена в жовтні 2012 року в Бонні.

Він складається з 12 пунктів, спрямованих на забезпечення радіаційної безпеки в медичній радіології, і передбачає сприяння обґрунтуванню радіологічних досліджень, підтримку променевих навантажень на пацієнта в межах діагностичних контрольних рівнів на основі застосування принципу ALARA, сприяння впровадженню в клінічну практику новітнього радіологічного обладнання, розширення прав і можливостей пацієнтів, а також об'єднання зусиль з різними зацікавленими сторонами з метою поліпшення радіаційної безопасност і в медичній радіології:http://www.eurosafeimaging.org/about/call-for-action.

З 2015 року Асоціація радіологів України є другом "EuroSafe Imaging Call For Action":

http://www.eurosafeimaging.org/friends-of-eurosafe/national-organisations

Асоціація радіологів України бере участь у заходах, що проводяться на Європейських Конгресах Радіологів у Відні за програмою EuroSafeImaging, і щорічно готує електронні постери, в яких інформує колег про свою роботу щодо поліпшення якості і безпеки радіологічних досліджень:

http://dx.doi.org/10.1594/esi2016/ESI-0022106

Виконком АРУ запрошує всіх українських радіологів до участі в програмі «Euro Safe Imaging Stars":

http://www.eurosafeimaging.org/stars

- щоб показати свою роботу щодо зниження променевих навантажень на пацієнтів при радіологічних дослідженнях.


The Association of Radiologists of Ukraine supports the action plan of the European Society of Radiology «EuroSafe Imaging Call For Action»

The Action Plan of the «EuroSafe Imaging Call For Action» has been developed to accomplish the «Bonn Call for Action» resolution, which was accepted at the International Conference on Radiation Protection in Medicine, which was held in October 2012 in Bonn and initiated by the International Atomic Energy Agency (IAEA) and the World Health Organization (WHO).

It consists of 12 points that are aimed at ensuring radiation protection in medical radiology and it provides supporting for substantiation of radiological examinations, supporting of radiation loads on the patient within the diagnostic control levels based on the application of ALARA principle, promotion of the implementation into clinical practice the newest radiological equipment, extension of rights and opportunities for patients, as well as incorporating efforts with various interested persons to improve radiation safety in medical radiology:http://www.eurosafeimaging.org/about/call-for-action.

2015 Association of Radiologists of Ukraine is a friend of the «EuroSafe Imaging Call For Action»:

http://www.eurosafeimaging.org/friends-of-eurosafe/national-organisations

The Association of Radiologists of Ukraine takes part in the events, which are held at the European Congresses of Radiologists in Vienna under the EuroSafeImaging Program and annually prepares electronic posters in which informs colleagues about their work on improving the quality and safety of radiological examinations:

http://dx.doi.org/10.1594/esi2016/ESI-0022106

The Executive Committee of the ARU invites all Ukrainian radiologists to take part in the «Euro Safe Imaging Stars» program:

http://www.eurosafeimaging.org/stars

- to demonstrate its work about reducing the radiation loads on patients in radiological examinations.